Thành viên:Đức Anh

Tủ sách mở Wikibooks
Đức Anh đã nghỉ việc. Công việc của Đức Anh bây giờ chỉ là hoàn thành nốt công việc còn dang dở và bàn giao lại dự án. Có việc gì xin liên hệ các Điều phối viên, chỉ nhờ đến Đức Anh nếu thực sự cần thiết.