Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Đức Anh (thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Bảo quản viên giao diện (cho đến 17:12, ngày 24 tháng 5 năm 2023), Bảo quản viên (cho đến 19:48, ngày 23 tháng 5 năm 2023), Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên