Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Đức Anh (thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Bảo quản viên giao diện (cho đến 19:56, ngày 30 tháng 6 năm 2022), Bảo quản viên (cho đến 17:00, ngày 22 tháng 5 năm 2022), Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên