Nước Mỹ mở rộng sang phía Tây và sự khác biệt giữa các vùng