Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/99701–99800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99701 2002 JW34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99702 2002 JN35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99703 2002 JU35 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99704 2002 JX35 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99705 2002 JY36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
99706 2002 JC38 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99707 2002 JY38 09/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
99708 2002 JN39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
99709 2002 JW39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
99710 2002 JX39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99711 2002 JK40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99712 2002 JR40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99713 2002 JS40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99714 2002 JQ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99715 2002 JY41 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99716 2002 JU42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99717 2002 JS43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99718 2002 JV43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99719 2002 JA44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99720 2002 JK45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99721 2002 JN45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99722 2002 JW46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99723 2002 JA47 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
99724 2002 JM48 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99725 2002 JK49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99726 2002 JZ50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99727 2002 JW52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99728 2002 JX54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99729 2002 JQ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99730 2002 JL57 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99731 2002 JM57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99732 2002 JN57 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99733 2002 JB58 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99734 2002 JN61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99735 2002 JT61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99736 2002 JW61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99737 2002 JQ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99738 2002 JN64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99739 2002 JT64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99740 2002 JO65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99741 2002 JX66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99742 2002 JY68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99743 2002 JP69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99744 2002 JZ69 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99745 2002 JK71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99746 2002 JJ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99747 2002 JK74 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99748 2002 JP77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99749 2002 JF79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99750 2002 JC83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99751 2002 JG83 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99752 2002 JK84 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99753 2002 JC85 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99754 2002 JV88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99755 2002 JZ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99756 2002 JH90 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99757 2002 JK90 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99758 2002 JN90 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99759 2002 JY99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99760 2002 JN100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
99761 2002 JK101 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99762 2002 JF102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99763 2002 JG102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99764 2002 JK102 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99765 2002 JZ102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99766 2002 JC103 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99767 2002 JP104 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99768 2002 JW104 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99769 2002 JD106 14/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99770 2002 JU106 11/05/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
99771 2002 JE110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99772 2002 JL110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99773 2002 JC112 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99774 2002 JL112 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99775 2002 JA113 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99776 2002 JP114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99777 2002 JR114 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99778 2002 JC115 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99779 2002 JN115 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99780 2002 JM116 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
99781 2002 JY118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
99782 2002 JA121 05/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
99783 2002 JE127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99784 2002 JT129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99785 2002 JU133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99786 2002 JD141 10/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99787 2002 JM146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99788 2002 KV1 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99789 2002 KE2 18/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
99790 2002 KS2 18/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
99791 2002 KD4 18/05/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
99792 2002 KN4 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99793 2002 KO4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99794 2002 KS5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99795 2002 KM6 19/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99796 2002 KL12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
99797 2002 KJ13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99798 2002 LT 02/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99799 2002 LJ3 05/06/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
99800 2002 LF7 02/06/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL