Danh sách tiểu hành tinh/99601–99700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99601 2002 GW45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99602 2002 GE46 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99603 2002 GM46 02/04/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
99604 2002 GZ49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
99605 2002 GR51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99606 2002 GZ52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
99607 2002 GO53 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99608 2002 GN54 05/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
99609 2002 GQ57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99610 2002 GS66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
99611 2002 GL68 08/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99612 2002 GN71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99613 2002 GV71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99614 2002 GW71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99615 2002 GW76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99616 2002 GX79 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99617 2002 GF82 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99618 2002 GO82 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99619 2002 GD84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99620 2002 GP85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99621 2002 GT86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99622 2002 GD88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99623 2002 GZ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99624 2002 GB89 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99625 2002 GJ91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
99626 2002 GT91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
99627 2002 GK93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99628 2002 GD95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99629 2002 GR96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99630 2002 GB99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99631 2002 GG102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99632 2002 GT103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99633 2002 GV103 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99634 2002 GN105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
99635 2002 GT106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
99636 2002 GF107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99637 2002 GY107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99638 2002 GV109 11/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
99639 2002 GE131 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99640 2002 GU140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99641 2002 GN142 13/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
99642 2002 GM151 14/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99643 2002 GE158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
99644 2002 GF159 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99645 2002 GE165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
99646 2002 GE170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99647 2002 GC178 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
99648 2002 HR 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99649 2002 HG1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99650 2002 HF2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99651 2002 HB4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99652 2002 HD4 16/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
99653 2002 HO4 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99654 2002 HP4 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99655 2002 HL6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99656 2002 HD9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99657 2002 HG9 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99658 2002 HV9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99659 2002 HW11 29/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99660 2002 HY11 29/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99661 2002 HL13 22/04/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
99662 2002 HS13 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99663 2002 HS15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99664 2002 HK16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
99665 2002 HW16 18/04/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99666 2002 HQ17 30/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
99667 2002 JO1 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
99668 2002 JW4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
99669 2002 JE5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
99670 2002 JK6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99671 2002 JE7 03/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
99672 2002 JA8 06/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
99673 2002 JP9 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
99674 2002 JN11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99675 2002 JM12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
99676 2002 JR12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
99677 2002 JC15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99678 2002 JH15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99679 2002 JK15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99680 2002 JS16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99681 2002 JU18 07/05/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
99682 2002 JL20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99683 2002 JX20 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99684 2002 JZ20 08/05/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
99685 2002 JH21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99686 2002 JO22 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
99687 2002 JY23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99688 2002 JR24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99689 2002 JB26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99690 2002 JL26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99691 2002 JP27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99692 2002 JS27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99693 2002 JV27 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99694 2002 JR29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99695 2002 JS29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99696 2002 JC30 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
99697 2002 JX31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99698 2002 JY31 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99699 2002 JD34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99700 2002 JN34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL