Danh sách tiểu hành tinh/98601–98700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98601 2000 WG66 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
98602 2000 WK69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98603 2000 WU69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98604 2000 WK70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98605 2000 WW70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98606 2000 WV71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98607 2000 WX72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98608 2000 WL75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98609 2000 WN75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98610 2000 WP76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98611 2000 WY77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98612 2000 WG78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98613 2000 WX78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98614 2000 WZ78 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98615 2000 WZ80 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98616 2000 WH81 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98617 2000 WQ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98618 2000 WZ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98619 2000 WG82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98620 2000 WU85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98621 2000 WN88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98622 2000 WJ89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98623 2000 WK90 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98624 2000 WD93 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98625 2000 WO93 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98626 2000 WP98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98627 2000 WQ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98628 2000 WF99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98629 2000 WO99 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98630 2000 WW99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98631 2000 WT100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98632 2000 WQ103 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98633 2000 WG108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98634 2000 WF113 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
98635 2000 WA114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98636 2000 WR114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98637 2000 WP115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98638 2000 WJ118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98639 2000 WR118 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98640 2000 WE121 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98641 2000 WW122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98642 2000 WX123 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
98643 2000 WR125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98644 2000 WA126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98645 2000 WF129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
98646 2000 WH134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98647 2000 WK134 30/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
98648 2000 WG135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98649 2000 WO138 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98650 2000 WM140 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98651 2000 WS143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98652 2000 WW143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98653 2000 WC144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98654 2000 WB146 23/11/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
98655 2000 WX146 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
98656 2000 WY148 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
98657 2000 WB149 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
98658 2000 WT153 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98659 2000 WU154 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98660 2000 WD155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98661 2000 WG155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98662 2000 WN155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98663 2000 WO156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98664 2000 WR158 30/11/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
98665 2000 WH159 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98666 2000 WC161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
98667 2000 WE163 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98668 2000 WY163 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98669 2000 WR164 22/11/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
98670 2000 WC165 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
98671 2000 WK165 23/11/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
98672 2000 WL167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
98673 2000 WU167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
98674 2000 WQ168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
98675 2000 WV168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
98676 2000 WQ169 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98677 2000 WC173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
98678 2000 WF173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
98679 2000 WT176 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98680 2000 WE178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
98681 2000 WQ178 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98682 2000 WR180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
98683 2000 WY180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98684 2000 WD187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
98685 2000 WM192 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98686 2000 XV2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98687 2000 XH3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98688 2000 XG8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98689 2000 XV9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98690 2000 XD10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98691 2000 XL14 05/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
98692 2000 XS14 02/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
98693 2000 XO16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98694 2000 XD21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98695 2000 XX23 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98696 2000 XY23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98697 2000 XQ27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98698 2000 XQ28 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98699 2000 XW28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98700 2000 XQ30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL