Danh sách tiểu hành tinh/99401–99500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99401 2002 AX34 12/01/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
99402 2002 AT58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99403 2002 AX58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99404 2002 AE62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
99405 2002 AJ62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99406 2002 AO64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99407 2002 AY64 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99408 2002 AM69 07/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99409 2002 AD70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99410 2002 AJ80 08/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
99411 2002 AH85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99412 2002 AB106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99413 2002 AY109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99414 2002 AV121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99415 2002 AD123 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99416 2002 AY128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
99417 2002 AA141 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99418 2002 AR151 14/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99419 2002 AO153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99420 2002 AY158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99421 2002 AC164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99422 2002 AG179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99423 2002 AV179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99424 2002 AU186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99425 2002 AE190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
99426 2002 AX190 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99427 2002 AB191 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99428 2002 AO194 12/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
99429 2002 AG197 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
99430 2002 BQ1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99431 2002 BP13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99432 2002 BS15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99433 2002 BN16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99434 2002 BC17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99435 2002 BV18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99436 2002 BJ22 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99437 2002 BS25 25/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99438 2002 BT25 25/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
99439 2002 CA1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
99440 2002 CA2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99441 2002 CA6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
99442 2002 CF8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
99443 2002 CA14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99444 2002 CS17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99445 2002 CQ22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99446 2002 CS24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99447 2002 CX25 10/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
99448 2002 CF30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99449 2002 CJ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99450 2002 CP34 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99451 2002 CL37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99452 2002 CM38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99453 2002 CW42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
99454 2002 CZ42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
99455 2002 CX55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99456 2002 CH57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99457 2002 CS58 13/02/2002 Nashville R. Clingan 3,3 km MPC · JPL
99458 2002 CF59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
99459 2002 CO62 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99460 2002 CJ66 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99461 2002 CM66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99462 2002 CE83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99463 2002 CR83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99464 2002 CC91 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
99465 2002 CP93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99466 2002 CN96 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99467 2002 CN102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99468 2002 CE103 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99469 2002 CB107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99470 2002 CQ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99471 2002 CK112 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
99472 2002 CO112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99473 2002 CP112 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99474 2002 CE114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99475 2002 CR118 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99476 2002 CU133 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99477 2002 CG135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99478 2002 CD137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99479 2002 CS152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99480 2002 CE154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
99481 2002 CY157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99482 2002 CP159 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99483 2002 CE166 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99484 2002 CQ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99485 2002 CD170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99486 2002 CJ171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99487 2002 CR172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99488 2002 CW172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99489 2002 CS174 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
99490 2002 CD220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99491 2002 CN227 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99492 2002 CZ231 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99493 2002 CR237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99494 2002 CH239 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99495 2002 CD240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99496 2002 CH243 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99497 2002 CX244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99498 2002 CQ246 14/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99499 2002 CK247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
99500 2002 CQ248 14/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL