Danh sách tiểu hành tinh/98401–98500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98401 2000 UX7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98402 2000 UE8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98403 2000 UG8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98404 2000 UT8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98405 2000 UN9 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98406 2000 UC10 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98407 2000 UX10 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98408 2000 UD11 19/10/2000 Olathe L. Robinson 1,9 km MPC · JPL
98409 2000 UQ12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
98410 2000 UX12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98411 2000 UT13 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
98412 2000 UG15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98413 2000 UO16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
98414 2000 UE18 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98415 2000 UH18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98416 2000 US20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98417 2000 UW21 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98418 2000 US22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98419 2000 UV22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98420 2000 UN24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98421 2000 UD26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98422 2000 UO26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98423 2000 UU26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98424 2000 UO28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98425 2000 UM33 30/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
98426 2000 UE34 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98427 2000 UA35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98428 2000 UE35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98429 2000 UL35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98430 2000 UN35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98431 2000 UA36 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98432 2000 UR36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98433 2000 UP37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98434 2000 UF39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98435 2000 UE41 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98436 2000 UF42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98437 2000 UP47 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98438 2000 UH49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98439 2000 UD50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98440 2000 UN50 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98441 2000 UW54 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98442 2000 UT55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98443 2000 UZ56 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98444 2000 UM57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98445 2000 UG59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98446 2000 UM59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98447 2000 UE60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98448 2000 UN60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98449 2000 UM61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98450 2000 US62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98451 2000 UT63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98452 2000 UB65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98453 2000 UL66 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98454 2000 US66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98455 2000 UF68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98456 2000 UD69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98457 2000 UE69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98458 2000 UP70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98459 2000 UZ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98460 2000 UM73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98461 2000 UQ76 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98462 2000 UB79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98463 2000 UL81 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
98464 2000 UP83 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98465 2000 UN84 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98466 2000 UF91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98467 2000 UW91 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98468 2000 UM92 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98469 2000 UF93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98470 2000 US94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98471 2000 UW94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98472 2000 UB95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98473 2000 UD96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98474 2000 UR97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98475 2000 UF98 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98476 2000 UP98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98477 2000 UR99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98478 2000 UB100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98479 2000 UM100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98480 2000 UR100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98481 2000 UX100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98482 2000 UL101 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98483 2000 UJ102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98484 2000 UK103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98485 2000 US105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98486 2000 UZ105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98487 2000 UC106 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98488 2000 UM106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98489 2000 UR106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98490 2000 UJ108 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98491 2000 UA109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98492 2000 UU109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98493 2000 UY110 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
98494 Marsupilami 2000 UN111 27/10/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 1,4 km MPC · JPL
98495 2000 VV2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
98496 2000 VT3 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98497 2000 VL5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98498 2000 VS10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98499 2000 VW11 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98500 2000 VL12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL