Danh sách tiểu hành tinh/99101–99200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99101 2001 FY49 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
99102 2001 FK50 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99103 2001 FO50 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99104 2001 FZ52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99105 2001 FJ53 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99106 2001 FA54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99107 2001 FX54 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99108 2001 FM55 21/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
99109 2001 FW55 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99110 2001 FL56 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99111 2001 FN61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99112 2001 FP62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
99113 2001 FR62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99114 2001 FN63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99115 2001 FF65 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99116 2001 FG67 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99117 2001 FB68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99118 2001 FO68 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99119 2001 FF69 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99120 2001 FH73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99121 2001 FK74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99122 2001 FQ75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99123 2001 FB78 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99124 2001 FW79 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99125 2001 FV80 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99126 2001 FV81 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99127 2001 FR87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99128 2001 FJ93 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99129 2001 FT96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99130 2001 FL97 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99131 2001 FN97 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
99132 2001 FK98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99133 2001 FQ98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99134 2001 FF99 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
99135 2001 FK99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99136 2001 FN99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99137 2001 FH101 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99138 2001 FV101 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99139 2001 FX103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99140 2001 FM104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99141 2001 FQ104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99142 2001 FK106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
99143 2001 FS108 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99144 2001 FE113 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
99145 2001 FL113 18/03/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
99146 2001 FH117 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99147 2001 FP117 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99148 2001 FO121 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
99149 2001 FH123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
99150 2001 FT127 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
99151 2001 FP128 23/03/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
99152 2001 FV128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99153 2001 FH129 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99154 2001 FU129 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99155 2001 FV129 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99156 2001 FQ131 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
99157 2001 FR131 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
99158 2001 FA132 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99159 2001 FK134 20/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
99160 2001 FZ134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
99161 2001 FG136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99162 2001 FH136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99163 2001 FO140 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
99164 2001 FX144 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
99165 2001 FF148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
99166 2001 FL148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99167 2001 FX151 24/03/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
99168 2001 FN152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99169 2001 FY152 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99170 2001 FT159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99171 2001 FW159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99172 2001 FG160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99173 2001 FS161 30/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
99174 2001 FR163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99175 2001 FY163 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
99176 2001 FF164 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99177 2001 FN172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
99178 2001 FR172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
99179 2001 FP175 31/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99180 2001 FJ176 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
99181 2001 FV176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99182 2001 FW178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
99183 2001 FB180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99184 2001 FH188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99185 2001 FQ188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99186 2001 FO189 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99187 2001 FP189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
99188 2001 FQ190 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99189 2001 FV190 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
99190 2001 FP193 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99191 2001 FF194 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
99192 2001 GD4 14/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
99193 Obsfabra 2001 GN4 14/04/2001 Begues J. Manteca 8,8 km MPC · JPL
99194 2001 GC5 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99195 2001 GH5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99196 2001 GN8 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99197 2001 GL10 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
99198 2001 HN3 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99199 2001 HW11 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99200 2001 HF15 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL