Danh sách tiểu hành tinh/98101–98200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98101 2000 RM84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
98102 2000 RZ84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
98103 2000 RX86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
98104 2000 RK87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98105 2000 RK90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98106 2000 RK91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98107 2000 RM91 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98108 2000 RP91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98109 2000 RN92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98110 2000 RR92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98111 2000 RX93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
98112 2000 RG94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98113 2000 RN94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98114 2000 RQ95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98115 2000 RF100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
98116 2000 RA103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
98117 2000 SP2 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98118 2000 SL3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98119 2000 SA4 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98120 2000 SK5 22/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
98121 2000 SB6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98122 2000 SW11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98123 2000 SG15 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98124 2000 SB20 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98125 2000 SB21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
98126 2000 SH23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
98127 Vilgusová 2000 SP24 24/09/2000 Ondřejov L. Kotková, P. Pravec 1,7 km MPC · JPL
98128 2000 SS24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
98129 2000 SD25 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98130 2000 SD28 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98131 2000 SX30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98132 2000 SD37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98133 2000 SL38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98134 2000 SM39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98135 2000 SO40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98136 2000 SP40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98137 2000 SO41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98138 2000 SW42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
98139 2000 SG53 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
98140 2000 SK54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
98141 2000 SV57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98142 2000 SX59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98143 2000 SS60 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
98144 2000 SR61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98145 2000 SK64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98146 2000 SM64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98147 2000 SR64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98148 2000 ST64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98149 2000 SL65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98150 2000 SO66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98151 2000 SU66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98152 2000 SW66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98153 2000 SY68 24/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
98154 2000 SE69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98155 2000 SF70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98156 2000 SO71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98157 2000 SF73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98158 2000 ST75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98159 2000 SN76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98160 2000 SP77 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98161 2000 SG78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98162 2000 SP78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98163 2000 SX82 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98164 2000 SR84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98165 2000 SP85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98166 2000 ST85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98167 2000 SF86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98168 2000 SV86 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98169 2000 SB87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98170 2000 SJ87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98171 2000 SD88 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
98172 2000 SN92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98173 2000 SO92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98174 2000 SM93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98175 2000 SU94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98176 2000 SU95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98177 2000 SX97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98178 2000 SU99 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98179 2000 SA100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98180 2000 SJ102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98181 2000 SC103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98182 2000 SR105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98183 2000 SH106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98184 2000 SY106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98185 2000 SN108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98186 2000 SE109 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98187 2000 SO109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98188 2000 SA110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98189 2000 SN110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98190 2000 SL112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98191 2000 SN113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98192 2000 SM114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98193 2000 SG115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98194 2000 SG116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98195 2000 SX116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98196 2000 SZ116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98197 2000 SQ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98198 2000 SJ118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98199 2000 SQ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98200 2000 SN121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL