Danh sách tiểu hành tinh/98001–98100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98001 2000 QS198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98002 2000 QG199 29/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
98003 2000 QH199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98004 2000 QU202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98005 2000 QV203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98006 2000 QC205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98007 2000 QR207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98008 2000 QN208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98009 2000 QC209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98010 2000 QW210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98011 2000 QZ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98012 2000 QK213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98013 2000 QX214 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98014 2000 QD215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98015 2000 QS215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98016 2000 QA223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
98017 2000 QM224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
98018 2000 QT227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98019 2000 QH228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98020 2000 QL229 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98021 2000 QX243 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98022 2000 QC246 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98023 2000 QG251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
98024 2000 RP1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98025 2000 RE2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98026 2000 RS4 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98027 2000 RC5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
98028 2000 RJ5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98029 2000 RE7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98030 2000 RN7 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98031 2000 RU7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98032 2000 RV7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98033 2000 RG11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98034 2000 RQ12 02/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
98035 2000 RO18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98036 2000 RG19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98037 2000 RE20 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
98038 2000 RZ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98039 2000 RC22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98040 2000 RC23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98041 2000 RE23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98042 2000 RA24 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98043 2000 RQ24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98044 2000 RU25 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98045 2000 RQ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98046 2000 RD29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98047 2000 RC32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98048 2000 RR32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98049 2000 RS32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98050 2000 RZ33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98051 2000 RC34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98052 2000 RX34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98053 2000 RP35 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98054 2000 RS35 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98055 2000 RR38 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98056 2000 RR41 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98057 2000 RH44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98058 2000 RH46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98059 2000 RC47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98060 2000 RF47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98061 2000 RH47 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98062 2000 RW47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98063 2000 RG48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98064 2000 RY48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98065 2000 RF51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98066 2000 RH51 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98067 2000 RQ52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98068 2000 RV52 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98069 2000 RX52 04/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98070 2000 RQ53 05/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
98071 2000 RW54 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98072 2000 RC56 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98073 2000 RM56 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98074 2000 RT56 07/09/2000 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
98075 2000 RT62 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98076 2000 RY63 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98077 2000 RO64 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98078 2000 RZ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98079 2000 RY66 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98080 2000 RB67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98081 2000 RF67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98082 2000 RJ67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98083 2000 RG68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98084 2000 RC69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98085 2000 RR70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98086 2000 RW70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98087 2000 RH71 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
98088 2000 RS71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98089 2000 RO72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98090 2000 RE73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98091 2000 RK73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98092 2000 RT73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98093 2000 RW73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98094 2000 RG77 07/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,3 km MPC · JPL
98095 2000 RQ77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
98096 2000 RR77 08/09/2000 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
98097 2000 RA78 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
98098 2000 RY82 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98099 2000 RF83 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
98100 2000 RN83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL