Danh sách tiểu hành tinh/98201–98300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98201 2000 SJ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98202 2000 SF123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98203 2000 SM123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98204 2000 SY124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98205 2000 SG125 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98206 2000 SE126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98207 2000 SQ126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98208 2000 SZ126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98209 2000 SK130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98210 2000 SF133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98211 2000 SX137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98212 2000 SC138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98213 2000 SV138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98214 2000 SD140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98215 2000 SM140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98216 2000 SQ140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98217 2000 SV141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98218 2000 SG142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98219 2000 SK142 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98220 2000 SC143 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98221 2000 SL143 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
98222 2000 SL144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98223 2000 SQ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98224 2000 ST144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98225 2000 SU146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98226 2000 SW146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98227 2000 SO147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98228 2000 SV147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98229 2000 SE150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98230 2000 SS150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98231 2000 SG151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98232 2000 SJ151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98233 2000 SN151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98234 2000 SA152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98235 2000 SE153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98236 2000 SK153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98237 2000 SQ153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98238 2000 SS154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98239 2000 SH156 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98240 2000 SK158 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98241 2000 SL158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98242 2000 SS162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,6 km MPC · JPL
98243 2000 SE166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98244 2000 SH166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98245 2000 SO166 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98246 2000 SY166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
98247 2000 SJ167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98248 2000 SP167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98249 2000 SH169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98250 2000 SO169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98251 2000 SQ169 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98252 2000 SY170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98253 2000 SH174 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
98254 2000 SU178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98255 2000 SX180 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
98256 2000 SD181 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
98257 2000 SJ181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
98258 2000 SG182 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98259 2000 SH182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98260 2000 SL182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98261 2000 SA185 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
98262 2000 SF185 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
98263 2000 SR185 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98264 2000 SO187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
98265 2000 SX187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
98266 2000 SU189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
98267 2000 SN193 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98268 2000 SR196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98269 2000 SL200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98270 2000 SW203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98271 2000 SY203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98272 2000 SN205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98273 2000 SG207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98274 2000 SU207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98275 2000 SB211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98276 2000 SF211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98277 2000 SM211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98278 2000 SE212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98279 2000 SK212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98280 2000 SU213 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98281 2000 SZ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98282 2000 SY217 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98283 2000 SB218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98284 2000 SG218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98285 2000 SV220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98286 2000 SR221 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98287 2000 SM222 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98288 2000 SY222 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98289 2000 SP226 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
98290 2000 SE228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98291 2000 SS229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98292 2000 SC230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98293 2000 SD230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98294 2000 SO230 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98295 2000 SE231 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98296 2000 SC233 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98297 2000 SO233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98298 2000 SO234 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98299 2000 SD235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
98300 2000 SE235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL