Danh sách tiểu hành tinh/97401–97500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97401 2000 AK124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97402 2000 AQ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97403 2000 AQ131 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97404 2000 AY131 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97405 2000 AW135 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97406 2000 AY135 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97407 2000 AU138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97408 2000 AV138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97409 2000 AT139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97410 2000 AW148 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97411 2000 AT151 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97412 2000 AO153 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97413 2000 AZ153 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97414 2000 AF154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97415 2000 AZ155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97416 2000 AE161 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97417 2000 AT161 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97418 2000 AK162 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97419 2000 AU168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97420 2000 AN169 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97421 2000 AK176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97422 2000 AO185 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97423 2000 AE187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97424 2000 AB191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97425 2000 AP192 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97426 2000 AH194 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97427 2000 AK199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97428 2000 AT199 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97429 2000 AT201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
97430 2000 AZ202 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97431 2000 AR204 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97432 2000 AG227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
97433 2000 AP230 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97434 2000 AU234 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97435 2000 AX235 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
97436 2000 AB238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
97437 2000 AR238 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97438 2000 AH244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97439 2000 AF248 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97440 2000 AW249 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97441 2000 BH2 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
97442 2000 BF7 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97443 2000 BD18 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97444 2000 BW20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
97445 2000 BK21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
97446 2000 BB27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97447 2000 BM30 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
97448 2000 BW33 30/01/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
97449 2000 BE39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
97450 2000 BE49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97451 2000 CA 01/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
97452 2000 CB8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
97453 2000 CG9 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97454 2000 CP9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97455 2000 CL13 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97456 2000 CU13 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97457 2000 CV15 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97458 2000 CC18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97459 2000 CP19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97460 2000 CQ19 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97461 2000 CZ19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97462 2000 CN22 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97463 2000 CU25 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97464 2000 CH26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97465 2000 CX30 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97466 2000 CV31 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97467 2000 CH33 05/02/2000 Olathe L. Robinson 6,4 km MPC · JPL
97468 2000 CF37 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97469 2000 CT38 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97470 2000 CY39 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97471 2000 CS40 01/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
97472 Hobby 2000 CB41 06/02/2000 Needville Needville Obs. 5,3 km MPC · JPL
97473 2000 CF46 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97474 2000 CX47 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97475 2000 CP50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97476 2000 CS51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97477 2000 CG52 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97478 2000 CP53 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97479 2000 CU56 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97480 2000 CV58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97481 2000 CF61 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97482 2000 CC64 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97483 2000 CU64 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97484 2000 CC65 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97485 2000 CO66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97486 2000 CS70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97487 2000 CS71 07/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97488 2000 CG76 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
97489 2000 CQ76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
97490 2000 CU78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
97491 2000 CX79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
97492 2000 CG81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97493 2000 CU81 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97494 2000 CW81 04/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97495 2000 CL85 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97496 2000 CU86 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97497 2000 CQ88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97498 2000 CX89 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97499 2000 CH90 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97500 2000 CY91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL