Danh sách tiểu hành tinh/97201–97300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97201 1999 XQ8 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97202 1999 XJ11 05/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97203 1999 XC15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97204 1999 XC20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97205 1999 XA22 05/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97206 1999 XE27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97207 1999 XV30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97208 1999 XK33 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97209 1999 XM36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
97210 1999 XX36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
97211 1999 XY36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
97212 1999 XT38 07/12/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 3,7 km MPC · JPL
97213 1999 XN40 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97214 1999 XW41 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97215 1999 XS45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97216 1999 XW47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97217 1999 XO48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97218 1999 XS48 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97219 1999 XS49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97220 1999 XW49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97221 1999 XH50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97222 1999 XK50 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97223 1999 XK51 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97224 1999 XG52 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97225 1999 XY53 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97226 1999 XC54 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97227 1999 XG54 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97228 1999 XW56 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97229 1999 XS57 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97230 1999 XE59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97231 1999 XG60 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97232 1999 XO60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97233 1999 XJ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97234 1999 XF62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97235 1999 XO69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97236 1999 XW75 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97237 1999 XT77 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
97238 1999 XY79 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97239 1999 XP81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97240 1999 XP84 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97241 1999 XR84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97242 1999 XE88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97243 1999 XG90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97244 1999 XL90 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97245 1999 XW92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97246 1999 XX93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97247 1999 XC101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97248 1999 XO106 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
97249 1999 XT106 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
97250 1999 XW107 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
97251 1999 XX107 04/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
97252 1999 XY107 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97253 1999 XT108 04/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
97254 1999 XK112 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97255 1999 XS114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97256 1999 XC115 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97257 1999 XE115 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97258 1999 XD116 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97259 1999 XF119 05/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97260 1999 XG119 05/12/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
97261 1999 XT119 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
97262 1999 XT121 06/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
97263 1999 XC122 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
97264 1999 XB125 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
97265 1999 XM125 07/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
97266 1999 XS126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97267 1999 XC127 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
97268 Serafinozani 1999 XD127 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97269 1999 XB130 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97270 1999 XK137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
97271 1999 XJ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97272 1999 XH140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
97273 1999 XZ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
97274 1999 XG142 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
97275 1999 XT142 13/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
97276 1999 XC143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
97277 1999 XJ144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
97278 1999 XM144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,9 km MPC · JPL
97279 1999 XT144 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
97280 1999 XZ150 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
97281 1999 XD151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
97282 1999 XQ152 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97283 1999 XH155 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97284 1999 XC159 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97285 1999 XE161 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97286 1999 XF162 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97287 1999 XP163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
97288 1999 XM164 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97289 1999 XR165 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97290 1999 XK167 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97291 1999 XL169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97292 1999 XQ172 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97293 1999 XG175 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97294 1999 XW177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97295 1999 XP178 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97296 1999 XS179 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97297 1999 XU180 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97298 1999 XA181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97299 1999 XB181 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97300 1999 XM183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL