Danh sách tiểu hành tinh/96001–96100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96001 2004 NY22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96002 2004 ND23 11/07/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
96003 2004 NT24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96004 2004 NH25 15/07/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96005 2004 NZ26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96006 2004 NE27 11/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
96007 2004 ON3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96008 2004 OA5 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96009 2004 OB6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
96010 2004 PY2 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
96011 2004 PD6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
96012 2004 PP6 06/08/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
96013 2004 PB7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
96014 2004 PD7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
96015 2004 PO7 06/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
96016 2004 PP7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
96017 2004 PA9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
96018 2004 PG9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
96019 2004 PK9 06/08/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
96020 2004 PL9 06/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
96021 2004 PD12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
96022 2004 PZ13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
96023 2004 PW17 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
96024 2004 PD19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
96025 2004 PN19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
96026 2004 PO27 09/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
96027 2004 PB29 06/08/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
96028 2004 PD30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
96029 2004 PK31 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96030 2004 PZ31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96031 2004 PG33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96032 2004 PN35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
96033 2004 PE36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
96034 2004 PW42 10/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
96035 2004 PB54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
96036 2004 PP57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96037 2004 PQ65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
96038 2004 PY67 06/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
96039 2004 PN79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96040 2004 PO82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96041 2004 PR90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96042 2004 PZ90 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96043 2004 PC93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
96044 2004 PU95 13/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
96045 2004 PX97 14/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
96046 2004 PW99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96047 2004 QW6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
96048 2004 QU9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
96049 2004 QF11 21/08/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
96050 2004 QM14 21/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
96051 2115 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
96052 2134 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96053 2156 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96054 2189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
96055 2596 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
96056 2704 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96057 2711 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
96058 2831 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
96059 3030 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96060 3103 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96061 4222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96062 4558 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
96063 4627 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
96064 4772 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
96065 4785 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96066 4799 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96067 4810 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96068 4819 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
96069 6060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
96070 6078 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
96071 6127 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
96072 6222 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
96073 6677 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96074 6709 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
96075 6736 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
96076 6825 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96077 6840 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96078 6857 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
96079 7583 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96080 7649 P-L 27/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96081 9079 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
96082 9606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
96083 1242 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96084 2225 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
96085 2256 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
96086 Toscanos 1006 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
96087 1035 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
96088 1074 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
96089 1127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96090 1185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96091 1267 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96092 2036 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96093 2063 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96094 2089 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96095 2095 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
96096 2111 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96097 2122 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96098 2143 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96099 2193 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96100 2263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL