Danh sách tiểu hành tinh/96601–96700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96601 1998 XD78 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96602 1998 YF9 23/12/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
96603 1998 YH12 20/12/1998 Ondřejov A. Kolář, L. Kotková 7,3 km MPC · JPL
96604 1998 YG19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
96605 1999 AS10 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
96606 1999 AH13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96607 1999 AT30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
96608 1999 AO34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
96609 1999 AQ35 09/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 11 km MPC · JPL
96610 1999 BZ18 16/01/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
96611 1999 BJ29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96612 Litipei 1999 CZ3 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
96613 1999 CG5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
96614 1999 CL16 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
96615 1999 CZ17 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
96616 1999 CG20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96617 1999 CC32 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96618 1999 CL102 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96619 1999 CA115 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96620 1999 CG116 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96621 1999 CV120 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96622 1999 DY 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
96623 Leani 1999 ET4 14/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,4 km MPC · JPL
96624 1999 EZ5 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96625 1999 FY1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96626 1999 FQ9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
96627 1999 FW26 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96628 1999 FW27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96629 1999 FA29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96630 1999 FY30 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96631 1999 FP59 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
96632 1999 GE1 06/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
96633 1999 GZ1 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96634 1999 GF2 09/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
96635 1999 GR4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
96636 1999 GG7 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
96637 1999 GQ7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
96638 1999 GZ8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
96639 1999 GJ9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
96640 1999 GT18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96641 1999 GG22 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96642 1999 GN25 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96643 1999 GY26 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96644 1999 GX30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96645 1999 GB35 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96646 1999 GR35 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96647 1999 GX35 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96648 1999 GZ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96649 1999 GL59 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96650 1999 GX60 15/04/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96651 1999 GT62 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96652 1999 HA 16/04/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
96653 1999 HG9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96654 1999 JM1 08/05/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
96655 1999 JD2 08/05/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
96656 1999 JJ2 08/05/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
96657 1999 JY5 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96658 1999 JC6 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96659 1999 JO7 08/05/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96660 1999 JN9 08/05/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
96661 1999 JT12 14/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
96662 1999 JT13 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96663 1999 JZ14 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96664 1999 JG15 15/05/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
96665 1999 JL22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96666 1999 JH23 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96667 1999 JJ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96668 1999 JH24 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96669 1999 JS31 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96670 1999 JM32 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96671 1999 JD33 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96672 1999 JG36 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96673 1999 JO37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96674 1999 JQ37 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96675 1999 JJ40 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96676 1999 JL40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96677 1999 JR40 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96678 1999 JO41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96679 1999 JW42 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96680 1999 JG43 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96681 1999 JZ46 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96682 1999 JQ48 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96683 1999 JO49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96684 1999 JK50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96685 1999 JQ50 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96686 1999 JP53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96687 1999 JO64 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96688 1999 JY70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96689 1999 JW71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96690 1999 JA73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96691 1999 JH73 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96692 1999 JJ73 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
96693 1999 JO74 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96694 1999 JY74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96695 1999 JJ76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96696 1999 JG79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96697 1999 JM79 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96698 1999 JA80 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96699 1999 JM93 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96700 1999 JP93 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL