Danh sách tiểu hành tinh/95801–95900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95801 2003 FZ41 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
95802 Francismuir 2003 FM42 31/03/2003 Needville J. Dellinger 2,2 km MPC · JPL
95803 2003 FX45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95804 2003 FK47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95805 2003 FA50 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
95806 2003 FV51 25/03/2003 Haleakala NEAT 9,5 km MPC · JPL
95807 2003 FX51 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95808 2003 FQ52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95809 2003 FA54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
95810 2003 FS54 25/03/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
95811 2003 FB57 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
95812 2003 FA59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
95813 2003 FW68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
95814 2003 FW69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95815 2003 FY73 26/03/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
95816 2003 FR74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
95817 2003 FC75 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95818 2003 FW79 27/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
95819 2003 FB80 27/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
95820 2003 FL80 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95821 2003 FJ82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95822 2003 FM82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95823 2003 FW82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
95824 Elger 2003 FP85 28/03/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
95825 2003 FJ86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95826 2003 FA87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95827 2003 FO88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95828 2003 FD90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95829 2003 FJ91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95830 2003 FN92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
95831 2003 FP92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
95832 2003 FQ98 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95833 2003 FD99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95834 2003 FF101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95835 2003 FF103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95836 2003 FS104 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
95837 2003 FU105 26/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
95838 2003 FJ107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95839 2003 FN107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95840 2003 FT107 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95841 2003 FB109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
95842 2003 FX111 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95843 2003 FZ113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95844 2003 FE114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95845 2003 FS114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95846 2003 FZ115 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
95847 2003 FK118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
95848 2003 FQ119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
95849 2003 FZ120 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95850 2003 FA122 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95851 Stromvil 2003 FD123 26/03/2003 Moletai K. Černis, K. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
95852 Leatherbarrow 2003 FT127 31/03/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
95853 Jamescarpenter 2003 FU127 31/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
95854 2003 GD3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95855 2003 GD5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95856 2003 GG6 01/04/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
95857 2003 GV9 02/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95858 2003 GW9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95859 2003 GG10 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
95860 2003 GC11 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95861 2003 GU12 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95862 2003 GK13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
95863 2003 GE21 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
95864 2003 GC22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
95865 2003 GA23 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
95866 2003 GM23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
95867 2003 GO23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
95868 2003 GB29 04/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
95869 2003 GC29 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
95870 2003 GE34 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95871 2003 GY34 08/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
95872 2003 GB36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
95873 2003 GH37 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
95874 2003 GA44 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95875 2003 GU44 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95876 2003 GC46 08/04/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95877 2003 GT46 08/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95878 2003 GG50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95879 2003 GW50 08/04/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
95880 2003 GW53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
95881 2003 HR 20/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
95882 Longshaw 2003 HW 21/04/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
95883 2003 HO3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95884 2003 HY3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
95885 2003 HL4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
95886 2003 HY4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
95887 2003 HE5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
95888 2003 HV8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95889 2003 HE9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95890 2003 HK9 24/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
95891 2003 HH10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95892 2003 HO11 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
95893 2003 HY11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
95894 2003 HA12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
95895 2003 HF12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
95896 2003 HH13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95897 2003 HZ14 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
95898 2003 HQ16 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
95899 2003 HZ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95900 2003 HF21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL