Danh sách tiểu hành tinh/95501–95600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95501 2002 EK41 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95502 2002 EA43 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
95503 2002 EE43 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
95504 2002 EC45 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
95505 2002 EM45 11/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
95506 2002 EH48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95507 2002 EO48 12/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
95508 2002 EU49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95509 2002 ER50 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95510 2002 EL51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
95511 2002 EB52 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95512 2002 EH52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95513 2002 ER52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95514 2002 EZ54 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95515 2002 EW56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95516 2002 EA57 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95517 2002 EO60 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95518 2002 EF61 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95519 2002 EB63 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95520 2002 ED67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95521 2002 ER68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95522 2002 EQ69 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95523 2002 EK70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95524 2002 EN70 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95525 2002 EZ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95526 2002 EA72 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95527 2002 EN73 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95528 2002 EX73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95529 2002 EZ73 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95530 2002 EF75 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
95531 2002 EN75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
95532 2002 EA76 14/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
95533 2002 EB76 14/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95534 2002 EL78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
95535 2002 EK82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95536 2002 EB83 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
95537 2002 EV83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95538 2002 EC84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95539 2002 EH84 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95540 2002 EC86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95541 2002 EK86 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95542 2002 EU86 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
95543 2002 ED87 09/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
95544 2002 EG87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95545 2002 EA88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95546 2002 EE88 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95547 2002 EK88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95548 2002 EX88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95549 2002 EK89 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95550 2002 ET89 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95551 2002 EB93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95552 2002 EU93 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
95553 2002 EU94 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95554 2002 EZ94 14/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95555 2002 EZ96 14/03/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
95556 2002 EA97 14/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95557 2002 EB97 14/03/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
95558 2002 EF97 11/03/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
95559 2002 EK98 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95560 2002 EX98 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
95561 2002 EV100 05/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
95562 2002 ES101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95563 2002 EU101 06/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95564 2002 EL102 06/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
95565 2002 EL106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
95566 2002 EC108 09/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95567 2002 EN108 09/03/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
95568 2002 EZ108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95569 2002 EC114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
95570 2002 ED115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
95571 2002 EC125 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95572 2002 EJ130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
95573 2002 EW130 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
95574 2002 EQ139 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
95575 2002 ER140 12/03/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
95576 2002 EQ142 12/03/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95577 2002 EJ146 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95578 2002 EX146 14/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95579 2002 EB148 15/03/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
95580 2002 EA153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95581 2002 EH153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
95582 2002 EJ153 15/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
95583 2002 ES155 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
95584 2002 FK2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
95585 2002 FV3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
95586 2002 FN8 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95587 2002 FB9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95588 2002 FF9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95589 2002 FN9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95590 2002 FQ9 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95591 2002 FX9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95592 2002 FL10 17/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95593 Azusienis 2002 FU10 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 6,5 km MPC · JPL
95594 2002 FS13 16/03/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
95595 2002 FE15 16/03/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
95596 2002 FL16 16/03/2002 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
95597 2002 FB21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
95598 2002 FK24 19/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95599 2002 FZ26 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95600 2002 FK27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL