Danh sách tiểu hành tinh/94501–94600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94501 2001 UN56 17/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
94502 2001 UV59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94503 2001 UW64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94504 2001 UE65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94505 2001 UF67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94506 2001 UX74 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94507 2001 UC75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94508 2001 UL76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94509 2001 UF81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94510 2001 UO82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94511 2001 UA84 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94512 2001 US90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
94513 2001 UC99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94514 2001 UZ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94515 2001 UQ107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94516 2001 UA109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94517 2001 UH109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94518 2001 UQ109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94519 2001 UY110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94520 2001 UF112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94521 2001 UA113 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94522 2001 UH113 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94523 2001 UM121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94524 2001 UR121 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94525 2001 UV122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94526 2001 UL130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94527 2001 UA136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94528 2001 UO142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94529 2001 UK145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94530 2001 US146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94531 2001 UZ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94532 2001 UZ154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94533 2001 UD155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94534 2001 UB156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94535 2001 UA157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94536 2001 UV157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94537 2001 UV158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94538 2001 UQ160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94539 2001 US164 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94540 2001 UF171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94541 2001 UF172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
94542 2001 UK172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
94543 2001 UX174 19/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94544 2001 UB179 24/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
94545 2001 UU188 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
94546 2001 UY202 19/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
94547 2001 UD205 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
94548 2001 VP4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94549 2001 VV5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94550 2001 VM13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94551 2001 VQ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94552 2001 VR13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94553 2001 VA14 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94554 2001 VN14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94555 2001 VR14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94556 Janstarý 2001 VG17 11/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,7 km MPC · JPL
94557 2001 VQ18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94558 2001 VP21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94559 2001 VV22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94560 2001 VN23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94561 2001 VT24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94562 2001 VJ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94563 2001 VY29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94564 2001 VT30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94565 2001 VH32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94566 2001 VP34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94567 2001 VD35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94568 2001 VM39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94569 2001 VF42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94570 2001 VG42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94571 2001 VP42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94572 2001 VQ42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94573 2001 VW42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94574 2001 VM43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94575 2001 VV44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94576 2001 VZ44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94577 2001 VU45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94578 2001 VB46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94579 2001 VE46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94580 2001 VN46 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
94581 2001 VQ46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94582 2001 VW46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94583 2001 VG47 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94584 2001 VL47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94585 2001 VW47 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94586 2001 VM48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94587 2001 VH53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94588 2001 VX57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94589 2001 VZ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94590 2001 VP58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94591 2001 VS59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94592 2001 VV60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94593 2001 VX61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94594 2001 VU63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94595 2001 VT65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94596 2001 VW71 14/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
94597 2001 VT72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
94598 2001 VU72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
94599 2001 VY79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
94600 2001 VE80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL