Danh sách tiểu hành tinh/95301–95400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95301 2002 CS96 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95302 2002 CN97 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95303 2002 CC98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95304 2002 CQ98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95305 2002 CJ99 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95306 2002 CS99 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95307 2002 CP101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95308 2002 CW101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95309 2002 CY101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95310 2002 CP102 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95311 2002 CZ102 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95312 2002 CD103 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95313 2002 CA104 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
95314 2002 CM104 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95315 2002 CT104 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95316 2002 CB105 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95317 2002 CJ106 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95318 2002 CF107 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
95319 2002 CH107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95320 2002 CR107 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95321 2002 CB108 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95322 2002 CE108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95323 2002 CS108 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95324 2002 CU108 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95325 2002 CR109 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95326 2002 CC110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95327 2002 CM110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95328 2002 CE111 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
95329 2002 CQ111 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95330 2002 CC114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95331 2002 CH114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95332 2002 CQ117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
95333 2002 CA118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
95334 2002 CD118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
95335 2002 CU118 03/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 7,0 km MPC · JPL
95336 2002 CM122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95337 2002 CO125 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95338 2002 CC126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95339 2002 CW127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95340 2002 CR129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95341 2002 CP130 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95342 2002 CW132 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95343 2002 CM133 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95344 2002 CX133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95345 2002 CZ133 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95346 2002 CY134 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95347 2002 CR136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95348 2002 CM137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95349 2002 CT137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95350 2002 CJ138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95351 2002 CT138 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95352 2002 CW138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95353 2002 CY138 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95354 2002 CV140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95355 2002 CQ141 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95356 2002 CU141 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
95357 2002 CS143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95358 2002 CV143 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95359 2002 CN144 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95360 2002 CV144 09/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95361 2002 CC145 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95362 2002 CH146 09/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95363 2002 CF147 09/02/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
95364 2002 CX151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95365 2002 CS155 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95366 2002 CK156 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95367 2002 CS157 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95368 2002 CT160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95369 2002 CX160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95370 2002 CB161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95371 2002 CH162 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95372 2002 CJ162 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95373 2002 CK163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95374 2002 CU163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95375 2002 CH165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95376 2002 CL165 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95377 2002 CR165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95378 2002 CT166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95379 2002 CC167 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95380 2002 CN167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95381 2002 CN169 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
95382 2002 CT169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95383 2002 CC170 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95384 2002 CG170 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95385 2002 CQ170 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95386 2002 CR170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95387 2002 CN171 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95388 2002 CF172 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95389 2002 CS173 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95390 2002 CO174 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95391 2002 CY174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95392 2002 CW178 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95393 2002 CU183 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95394 2002 CX184 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95395 2002 CS187 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95396 2002 CG188 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95397 2002 CZ192 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95398 2002 CF196 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95399 2002 CR198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95400 2002 CC199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL