Danh sách tiểu hành tinh/95201–95300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95201 2002 BJ19 21/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
95202 2002 BR21 25/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95203 2002 BU22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95204 2002 BY22 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95205 2002 BR24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95206 2002 BM25 25/01/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
95207 2002 BG29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
95208 2002 BM31 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95209 2002 CW 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,7 km MPC · JPL
95210 2002 CJ1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
95211 2002 CJ2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
95212 2002 CW3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95213 2002 CN6 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95214 2002 CQ7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
95215 2002 CA8 03/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95216 2002 CU8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95217 2002 CD11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
95218 2002 CO14 08/02/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
95219 Borgman 2002 CT14 08/02/2002 Needville Needville Obs. 5,3 km MPC · JPL
95220 2002 CQ15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
95221 2002 CW15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
95222 2002 CZ16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95223 2002 CU22 05/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
95224 2002 CA23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
95225 2002 CH23 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
95226 2002 CP23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
95227 2002 CO25 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95228 2002 CS29 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95229 2002 CA30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95230 2002 CK30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
95231 2002 CL30 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95232 2002 CX31 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95233 2002 CS37 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95234 2002 CP38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95235 2002 CL39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
95236 2002 CL40 07/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
95237 2002 CO40 07/02/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
95238 2002 CH43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
95239 2002 CH46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
95240 2002 CW47 03/02/2002 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
95241 2002 CF50 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
95242 2002 CK51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
95243 2002 CL51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
95244 2002 CM51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
95245 2002 CV51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
95246 2002 CB52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
95247 Schalansky 2002 CH52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
95248 2002 CS54 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95249 2002 CC55 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
95250 2002 CQ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95251 2002 CR55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95252 2002 CW55 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95253 2002 CD56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95254 2002 CM56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95255 2002 CU56 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95256 2002 CZ57 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
95257 2002 CD59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
95258 2002 CE59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95259 2002 CG59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
95260 2002 CS59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
95261 2002 CD61 06/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95262 2002 CL61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95263 2002 CW61 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95264 2002 CF63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95265 2002 CT63 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95266 2002 CL64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95267 2002 CQ66 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95268 2002 CB68 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95269 2002 CO68 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95270 2002 CQ68 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95271 2002 CH69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95272 2002 CB70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95273 2002 CR72 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
95274 2002 CU72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95275 2002 CN73 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
95276 2002 CZ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95277 2002 CH75 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
95278 2002 CC76 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95279 2002 CO76 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95280 2002 CD79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95281 2002 CR79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95282 2002 CX79 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95283 2002 CO81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95284 2002 CH83 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95285 2002 CP83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95286 2002 CL84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95287 2002 CN84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95288 2002 CG85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95289 2002 CG88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95290 2002 CJ88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95291 2002 CP88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95292 2002 CM89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95293 2002 CB90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95294 2002 CG90 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95295 2002 CM91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95296 2002 CQ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95297 2002 CW91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95298 2002 CL93 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95299 2002 CO93 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95300 2002 CD96 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL