Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/95101–95200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95101 2002 AH113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95102 2002 AS113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95103 2002 AP114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95104 2002 AN116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95105 2002 AY116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95106 2002 AP117 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95107 2002 AJ118 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95108 2002 AL118 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95109 2002 AP118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95110 2002 AR118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95111 2002 AV120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95112 2002 AE121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95113 2002 AG121 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95114 2002 AM121 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95115 2002 AK122 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95116 2002 AP122 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95117 2002 AQ122 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95118 2002 AL124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95119 2002 AB126 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95120 2002 AW127 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95121 2002 AL130 12/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95122 2002 AQ135 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95123 2002 AP139 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95124 2002 AK141 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95125 2002 AE143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95126 2002 AZ148 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95127 2002 AL150 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95128 2002 AR152 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
95129 2002 AQ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95130 2002 AH155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95131 2002 AK155 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95132 2002 AO155 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95133 2002 AB156 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95134 2002 AN156 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95135 2002 AM158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95136 2002 AD159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95137 2002 AH159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95138 2002 AD160 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95139 2002 AF160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95140 2002 AB162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95141 2002 AG162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95142 2002 AF163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95143 2002 AQ164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95144 2002 AG165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95145 2002 AQ165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95146 2002 AV165 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95147 2002 AP166 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95148 2002 AH167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95149 2002 AL167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95150 2002 AQ167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95151 2002 AU167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95152 2002 AX167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95153 2002 AP170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95154 2002 AZ170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95155 2002 AH175 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95156 2002 AK175 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95157 2002 AU175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95158 2002 AZ177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95159 2002 AE178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95160 2002 AG178 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95161 2002 AS178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95162 2002 AV178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95163 2002 AZ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95164 2002 AB179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95165 2002 AH180 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,9 km MPC · JPL
95166 2002 AO183 06/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95167 2002 AT184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95168 2002 AX185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95169 2002 AC186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95170 2002 AL187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95171 2002 AT188 10/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
95172 2002 AZ190 11/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
95173 2002 AD191 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95174 2002 AD192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95175 2002 AJ192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95176 2002 AJ196 12/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95177 2002 AT197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95178 2002 AD202 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95179 Berkó 2002 BO 16/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,4 km MPC · JPL
95180 2002 BJ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
95181 2002 BP4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
95182 2002 BZ4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
95183 2002 BB9 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95184 2002 BL10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95185 2002 BN10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95186 2002 BT10 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95187 2002 BD11 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95188 2002 BK11 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95189 2002 BM11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95190 2002 BZ11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95191 2002 BB12 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95192 2002 BS12 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
95193 2002 BU13 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95194 2002 BB14 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95195 2002 BB16 19/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95196 2002 BS16 19/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95197 2002 BV16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95198 2002 BN17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95199 2002 BD19 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95200 2002 BF19 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL