Danh sách tiểu hành tinh/94101–94200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94101 2000 YQ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94102 2000 YA77 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94103 2000 YU77 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94104 2000 YG78 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94105 2000 YX78 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94106 2000 YB79 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
94107 2000 YW82 30/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94108 2000 YY86 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94109 2000 YP87 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94110 2000 YZ87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94111 2000 YY88 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94112 2000 YH90 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94113 2000 YC91 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94114 2000 YS96 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
94115 2000 YK98 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94116 2000 YS101 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94117 2000 YE102 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94118 2000 YV102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94119 2000 YN103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94120 2000 YF106 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
94121 2000 YR107 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
94122 2000 YJ108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94123 2000 YN108 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94124 2000 YJ109 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94125 2000 YU111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94126 2000 YN112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94127 2000 YQ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
94128 2000 YC113 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94129 2000 YU113 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94130 2000 YA114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94131 2000 YH115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94132 2000 YO115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94133 2000 YH116 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94134 2000 YT117 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94135 2000 YB119 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
94136 2000 YL122 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94137 2000 YN125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
94138 2000 YZ129 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94139 2000 YC130 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94140 2000 YC134 31/12/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
94141 2000 YJ135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
94142 2000 YO136 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
94143 2000 YO139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
94144 2000 YR139 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
94145 2000 YH140 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94146 2001 AK1 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
94147 2001 AT3 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94148 2001 AH4 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94149 2001 AX4 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94150 2001 AY4 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94151 2001 AK5 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94152 2001 AF7 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94153 2001 AL8 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94154 2001 AM8 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94155 2001 AO8 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
94156 2001 AP8 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94157 2001 AG10 02/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94158 2001 AR13 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94159 2001 AG14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94160 2001 AX14 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94161 2001 AM15 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
94162 2001 AE17 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94163 2001 AV20 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94164 2001 AC21 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94165 2001 AP21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94166 2001 AC22 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94167 2001 AU22 03/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94168 2001 AZ22 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94169 2001 AB26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94170 2001 AK27 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94171 2001 AE28 05/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94172 2001 AH30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94173 2001 AP30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94174 2001 AP31 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94175 2001 AB32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94176 2001 AN32 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94177 2001 AF33 04/01/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
94178 2001 AS33 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94179 2001 AZ34 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
94180 2001 AY35 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94181 2001 AS36 05/01/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94182 2001 AJ38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94183 2001 AY38 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94184 2001 AU42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
94185 2001 AE43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
94186 2001 AH45 15/01/2001 Kleť Kleť Obs. 7,9 km MPC · JPL
94187 2001 AF52 02/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94188 2001 AD53 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
94189 2001 BU 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
94190 2001 BY 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
94191 2001 BH1 17/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94192 2001 BC7 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94193 2001 BN7 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94194 2001 BQ8 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
94195 2001 BU13 22/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 7,3 km MPC · JPL
94196 2001 BQ14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
94197 2001 BB15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
94198 2001 BL15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
94199 2001 BM16 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94200 2001 BF17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL