Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/94701–94800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94701 2001 XC53 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94702 2001 XU53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94703 2001 XM54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94704 2001 XR54 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94705 2001 XK55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94706 2001 XK56 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94707 2001 XR56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94708 2001 XS57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94709 2001 XD58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94710 2001 XS58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94711 2001 XW58 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94712 2001 XU59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94713 2001 XO60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94714 2001 XS60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94715 2001 XS61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94716 2001 XT61 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94717 2001 XU61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94718 2001 XV61 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94719 2001 XA62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94720 2001 XG62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94721 2001 XR62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94722 2001 XG63 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94723 2001 XJ63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94724 2001 XY63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94725 2001 XB64 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94726 2001 XD64 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94727 2001 XA65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94728 2001 XL65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94729 2001 XQ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94730 2001 XJ66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94731 2001 XA67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94732 2001 XW67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94733 2001 XG70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94734 2001 XM70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94735 2001 XX70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94736 2001 XV73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94737 2001 XH74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94738 2001 XF75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94739 2001 XH77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94740 2001 XT77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94741 2001 XB78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94742 2001 XC78 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94743 2001 XD78 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94744 2001 XH81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94745 2001 XM81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94746 2001 XW84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94747 2001 XB85 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94748 2001 XD85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94749 2001 XM85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94750 2001 XT85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94751 2001 XE86 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94752 2001 XX86 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
94753 2001 XE88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94754 2001 XY88 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94755 2001 XJ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94756 2001 XQ89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94757 2001 XT97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94758 2001 XW97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94759 2001 XR98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94760 2001 XU98 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94761 2001 XX98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94762 2001 XC99 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94763 2001 XM99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94764 2001 XQ99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94765 2001 XQ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94766 2001 XU100 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94767 2001 XC101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94768 2001 XF101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94769 2001 XR101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94770 2001 XA102 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94771 2001 XF105 14/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,6 km MPC · JPL
94772 2001 XE107 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94773 2001 XF108 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94774 2001 XT108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94775 2001 XW111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94776 2001 XR112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94777 2001 XF114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94778 2001 XQ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94779 2001 XC116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94780 2001 XJ116 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94781 2001 XO117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94782 2001 XS117 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94783 2001 XK118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94784 2001 XP118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94785 2001 XL119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94786 2001 XM119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94787 2001 XP123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94788 2001 XW126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94789 2001 XF130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94790 2001 XZ135 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94791 2001 XL140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94792 2001 XG143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94793 2001 XC149 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94794 2001 XH149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94795 2001 XD154 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94796 2001 XU154 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94797 2001 XH155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94798 2001 XL155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94799 2001 XO155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94800 2001 XR155 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL