Danh sách tiểu hành tinh/93801–93900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93801 2000 WM48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93802 2000 WW48 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
93803 2000 WL49 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
93804 2000 WU49 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93805 2000 WT50 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
93806 2000 WD54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93807 2000 WF55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93808 2000 WL55 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93809 2000 WK56 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93810 2000 WB57 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93811 2000 WV57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93812 2000 WH59 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93813 2000 WB60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93814 2000 WJ60 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93815 2000 WM60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93816 2000 WJ61 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93817 2000 WQ61 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
93818 2000 WL62 23/11/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
93819 2000 WG69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93820 2000 WN70 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93821 2000 WF71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93822 2000 WR71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93823 2000 WU72 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93824 2000 WW72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93825 2000 WA74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93826 2000 WG74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93827 2000 WR75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93828 2000 WJ76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93829 2000 WZ76 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93830 2000 WE77 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93831 2000 WL77 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93832 2000 WU77 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
93833 2000 WL78 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93834 2000 WR79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93835 2000 WG80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93836 2000 WO80 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93837 2000 WW82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93838 2000 WA84 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93839 2000 WW84 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93840 2000 WT85 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93841 2000 WJ87 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93842 2000 WU87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93843 2000 WS89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93844 2000 WC90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93845 2000 WF90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93846 2000 WW91 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93847 2000 WF92 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93848 2000 WX92 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93849 2000 WZ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93850 2000 WJ94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93851 2000 WE96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93852 2000 WS96 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93853 2000 WW96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93854 2000 WH97 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93855 2000 WU97 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93856 2000 WL99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93857 2000 WV102 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93858 2000 WJ103 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93859 2000 WM109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93860 2000 WH110 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93861 2000 WP111 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93862 2000 WD113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93863 2000 WL113 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93864 2000 WS113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93865 2000 WV113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93866 2000 WK115 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93867 2000 WQ115 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93868 2000 WL116 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93869 2000 WZ119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93870 2000 WW120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93871 2000 WZ120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93872 2000 WB122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93873 2000 WC122 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93874 2000 WX124 27/11/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
93875 2000 WW125 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93876 2000 WZ125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93877 2000 WS127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
93878 2000 WK128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
93879 2000 WQ128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
93880 2000 WV128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
93881 2000 WJ129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
93882 2000 WA130 19/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
93883 2000 WN130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
93884 2000 WZ130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
93885 2000 WO132 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93886 2000 WB135 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93887 2000 WY135 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93888 2000 WP136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93889 2000 WQ136 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93890 2000 WV136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93891 2000 WB137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93892 2000 WF141 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
93893 2000 WL141 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93894 2000 WM141 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93895 2000 WX141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
93896 2000 WY141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
93897 2000 WD143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93898 2000 WO143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93899 2000 WL145 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93900 2000 WS146 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL