Danh sách tiểu hành tinh/93701–93800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93701 2000 VM27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93702 2000 VU27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93703 2000 VZ27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93704 2000 VP28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93705 2000 VP30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93706 2000 VQ30 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93707 2000 VP31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93708 2000 VR31 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93709 2000 VW31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93710 2000 VR33 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93711 2000 VX33 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93712 2000 VU34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93713 2000 VH35 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93714 2000 VJ35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93715 2000 VN35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93716 2000 VP35 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93717 2000 VE36 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
93718 2000 VO36 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93719 2000 VR36 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93720 2000 VY37 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93721 2000 VN39 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93722 2000 VE40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93723 2000 VF40 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93724 2000 VX40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93725 2000 VF41 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93726 2000 VZ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93727 2000 VX42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93728 2000 VX43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93729 2000 VK44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93730 2000 VB46 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93731 2000 VT46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93732 2000 VE47 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
93733 2000 VJ47 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
93734 2000 VS47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93735 2000 VO48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93736 2000 VL50 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93737 2000 VP50 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
93738 2000 VQ50 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93739 2000 VK51 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93740 2000 VO51 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93741 2000 VV55 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93742 2000 VH56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93743 2000 VX56 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93744 2000 VM57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93745 2000 VQ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93746 2000 VU57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93747 2000 VG58 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93748 2000 VO61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93749 2000 VP62 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93750 2000 WF1 17/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93751 2000 WH1 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93752 2000 WA5 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93753 2000 WO5 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93754 2000 WZ6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93755 2000 WC7 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
93756 2000 WZ8 19/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
93757 2000 WE14 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
93758 2000 WE16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93759 2000 WK16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93760 2000 WP17 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93761 2000 WT17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93762 2000 WB18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93763 2000 WH19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
93764 2000 WC20 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
93765 2000 WB21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
93766 2000 WL21 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93767 2000 WM21 21/11/2000 Needville Needville Obs. 6,4 km MPC · JPL
93768 2000 WN22 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93769 2000 WO23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93770 2000 WX23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93771 2000 WL24 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93772 2000 WH25 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93773 2000 WL25 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93774 2000 WV25 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93775 2000 WY25 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93776 2000 WW26 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93777 2000 WE30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93778 2000 WN30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93779 2000 WT30 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93780 2000 WV30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93781 2000 WZ31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93782 2000 WW32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93783 2000 WM33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93784 2000 WX33 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93785 2000 WZ33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93786 2000 WS34 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93787 2000 WE35 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93788 2000 WH35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93789 2000 WJ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93790 2000 WL37 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93791 2000 WU38 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93792 2000 WL40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93793 2000 WL41 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93794 2000 WW42 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93795 2000 WB43 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93796 2000 WG43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93797 2000 WO43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93798 2000 WP45 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93799 2000 WN46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93800 2000 WR46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL