Danh sách tiểu hành tinh/94601–94700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94601 2001 VY81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94602 2001 VX82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94603 2001 VD84 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94604 2001 VN100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
94605 2001 VA101 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94606 2001 VT104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94607 2001 VC109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94608 2001 VR109 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94609 2001 VE110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94610 2001 VQ110 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94611 2001 VK112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94612 2001 VU112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94613 2001 VQ114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94614 2001 VM116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94615 2001 VX116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94616 2001 VM117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94617 2001 VB118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94618 2001 VK118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94619 2001 VQ119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94620 2001 VK122 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
94621 2001 VM124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94622 2001 WL1 17/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
94623 2001 WD2 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94624 2001 WJ3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
94625 2001 WE5 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94626 2001 WN7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94627 2001 WJ9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94628 2001 WV10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94629 2001 WG11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94630 2001 WJ12 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94631 2001 WK12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94632 2001 WC13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94633 2001 WX13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94634 2001 WQ14 21/11/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,5 km MPC · JPL
94635 2001 WX17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94636 2001 WD18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94637 2001 WY23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
94638 2001 WQ27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94639 2001 WH28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94640 2001 WL28 17/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
94641 2001 WA35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94642 2001 WE39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94643 2001 WJ39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94644 2001 WK39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94645 2001 WW40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94646 2001 WH41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94647 2001 WL44 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94648 2001 WA47 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94649 2001 WJ47 16/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
94650 2001 WK47 17/11/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
94651 2001 WL63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94652 2001 WN63 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94653 2001 WF67 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94654 2001 WZ73 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94655 2001 WE75 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94656 2001 WJ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94657 2001 WZ89 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94658 2001 WL90 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94659 2001 WU90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94660 2001 WY91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94661 2001 WQ98 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94662 2001 WF100 24/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94663 2001 WK101 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94664 2001 XC3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94665 2001 XA7 06/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94666 2001 XS9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94667 2001 XG13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94668 2001 XM14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94669 2001 XE16 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94670 2001 XZ16 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94671 2001 XW17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94672 2001 XJ18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94673 2001 XP19 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94674 2001 XK21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94675 2001 XL21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94676 2001 XN21 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94677 2001 XQ22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94678 2001 XB23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94679 2001 XO23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94680 2001 XY23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94681 2001 XA24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94682 2001 XN24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94683 2001 XB25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94684 2001 XF25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94685 2001 XJ25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94686 2001 XO25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94687 2001 XW25 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94688 2001 XL27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
94689 2001 XQ27 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94690 2001 XH28 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94691 2001 XG29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94692 2001 XB30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94693 2001 XY31 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94694 2001 XF35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94695 2001 XN35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
94696 2001 XR35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94697 2001 XV40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94698 2001 XN41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94699 2001 XH43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94700 2001 XQ50 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL