Danh sách tiểu hành tinh/93601–93700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93601 2000 UR57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93602 2000 UG58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93603 2000 UO58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93604 2000 UP58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93605 2000 UR58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93606 2000 UU60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93607 2000 UQ61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93608 2000 UR61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93609 2000 UX61 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93610 2000 UK62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93611 2000 UZ62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93612 2000 UH63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93613 2000 UL64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93614 2000 UZ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93615 2000 UO66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93616 2000 UW66 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93617 2000 UC69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93618 2000 UL69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93619 2000 UR69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93620 2000 UQ70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93621 2000 UZ70 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93622 2000 UJ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93623 2000 UC73 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93624 2000 UP73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93625 2000 UU73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93626 2000 UV73 26/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93627 2000 UK74 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93628 2000 UF75 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93629 2000 UH77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93630 2000 UR77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93631 2000 UV78 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93632 2000 UE79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93633 2000 UF79 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93634 2000 UP79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93635 2000 UR80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93636 2000 UF81 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93637 2000 UM81 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93638 2000 UP81 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93639 2000 UQ86 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93640 2000 UU86 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93641 2000 US88 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93642 2000 UA89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93643 2000 UK89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93644 2000 UE90 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93645 2000 UF90 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93646 2000 UR90 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93647 2000 UK91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93648 2000 UH92 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93649 2000 UA94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93650 2000 UQ94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93651 2000 UU94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93652 2000 UW97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93653 2000 UL98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93654 2000 UX98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93655 2000 UT99 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93656 2000 UW99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93657 2000 UN100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93658 2000 UU103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93659 2000 UF104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93660 2000 UH104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93661 2000 UQ104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93662 2000 UD105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93663 2000 UX105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93664 2000 UJ106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93665 2000 US108 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93666 2000 UL109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93667 2000 UM109 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93668 2000 UA110 31/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
93669 2000 UV111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
93670 2000 UC112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
93671 2000 UQ112 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93672 2000 UY112 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
93673 2000 UR113 18/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93674 2000 VZ3 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93675 2000 VR5 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93676 2000 VX5 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93677 2000 VD6 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93678 2000 VJ6 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93679 2000 VO11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93680 2000 VC12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93681 2000 VZ13 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93682 2000 VM14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93683 2000 VN14 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93684 2000 VC15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93685 2000 VG15 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93686 2000 VB17 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93687 2000 VH18 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93688 2000 VG20 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93689 2000 VT20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93690 2000 VE21 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93691 2000 VJ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93692 2000 VK21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93693 2000 VC23 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93694 2000 VD23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93695 2000 VU24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93696 2000 VV25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93697 2000 VH26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93698 2000 VM26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93699 2000 VP26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93700 2000 VT26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL