Danh sách tiểu hành tinh/93101–93200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93101 2000 SU42 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
93102 Leroy 2000 ST43 27/09/2000 Sainte-Clotilde R. Chassagne, C. Demeautis 2,0 km MPC · JPL
93103 2000 SA44 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93104 2000 SK45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93105 2000 SB47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93106 2000 ST47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93107 2000 SA49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93108 2000 SA50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93109 2000 SN52 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93110 2000 SA54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93111 2000 SJ55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93112 2000 SP56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93113 2000 SZ56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93114 2000 SE58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93115 2000 SJ58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93116 2000 SL58 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93117 2000 SM58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93118 2000 SY58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93119 2000 SJ59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93120 2000 SK59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93121 2000 SY59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93122 2000 SB61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93123 2000 SK61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93124 2000 SU61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93125 2000 SJ62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93126 2000 SY62 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93127 2000 SW63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
93128 2000 SN64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93129 2000 ST65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93130 2000 SZ65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93131 2000 SV67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93132 2000 SJ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93133 2000 SS69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93134 2000 SB70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93135 2000 SX70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93136 2000 SZ70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93137 2000 SC71 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93138 2000 SK71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93139 2000 SZ71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93140 2000 SC72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93141 2000 SY72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93142 2000 SE73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93143 2000 SE75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93144 2000 SM78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93145 2000 SS78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93146 2000 SU78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93147 2000 SA80 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93148 2000 SC80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93149 2000 SM80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93150 2000 SC81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93151 2000 SD82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93152 2000 ST83 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93153 2000 SF84 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93154 2000 SK84 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93155 2000 SX84 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93156 2000 SB85 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93157 2000 SD85 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93158 2000 SK85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93159 2000 SZ86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93160 2000 SU87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93161 2000 SX87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93162 2000 SJ88 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93163 2000 SC89 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93164 2000 SR89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 2,3 km MPC · JPL
93165 2000 SE93 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93166 2000 SF95 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93167 2000 SS95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93168 2000 SZ96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93169 2000 SC98 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93170 2000 SS98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93171 2000 SJ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93172 2000 SQ100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93173 2000 SQ101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93174 2000 SY101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93175 2000 SL102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93176 2000 SA103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93177 2000 SP103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93178 2000 SW103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93179 2000 SH104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93180 2000 SS104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93181 2000 ST104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93182 2000 SB105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93183 2000 SC106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93184 2000 SV107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93185 2000 SH108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93186 2000 SR108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93187 2000 SV109 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93188 2000 SF110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93189 2000 SZ110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93190 2000 SN111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93191 2000 SO111 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93192 2000 SV111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93193 2000 SC112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93194 2000 SD112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93195 2000 SV112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93196 2000 SU113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93197 2000 SO114 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93198 2000 ST114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93199 2000 SF115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93200 2000 SS115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL