Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/90601–90700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90601 4718 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
90602 4757 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
90603 4760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
90604 4813 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
90605 4814 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
90606 4879 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90607 4918 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
90608 5020 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90609 5027 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90610 6098 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
90611 6100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90612 6132 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90613 6187 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90614 6646 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
90615 6762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
90616 6835 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
90617 9589 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
90618 1072 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90619 1227 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
90620 4342 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
90621 1007 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90622 1155 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
90623 1202 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90624 1270 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90625 1336 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
90626 1483 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
90627 2090 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90628 2135 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
90629 2149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
90630 2159 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90631 2213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90632 2259 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
90633 3040 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
90634 3046 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90635 3068 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
90636 3250 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
90637 3340 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
90638 4048 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
90639 4151 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90640 4500 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90641 4570 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
90642 5093 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
90643 5166 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
90644 5483 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
90645 1004 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
90646 1008 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
90647 1016 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
90648 1030 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
90649 1041 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
90650 1112 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90651 1219 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90652 1224 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
90653 1904 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90654 2067 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90655 2144 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
90656 2399 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
90657 2414 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
90658 2455 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90659 3175 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
90660 3314 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
90661 3853 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
90662 4087 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
90663 4257 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90664 4283 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
90665 4299 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90666 4374 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
90667 5011 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90668 5075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
90669 5181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90670 5183 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90671 5728 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
90672 Metrorheinneckar 1977 RH 06/09/1977 La Silla L. D. Schmadel 5,8 km MPC · JPL
90673 1977 XK3 07/12/1977 Palomar S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
90674 1978 UD5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,7 km MPC · JPL
90675 1978 UQ6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,7 km MPC · JPL
90676 1978 VA9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90677 1978 VN10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
90678 1979 MC6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
90679 1979 MF6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90680 1981 DE3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
90681 1981 EG4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
90682 1981 EF6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
90683 1981 EQ6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
90684 1981 EY6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
90685 1981 ET9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
90686 1981 EF19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
90687 1981 EY23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
90688 1981 ED30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,7 km MPC · JPL
90689 1981 EA31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
90690 1981 EK31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
90691 1981 EA32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
90692 1981 EJ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90693 1981 EH37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
90694 1981 EV37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
90695 1981 ES39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
90696 1981 EQ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
90697 1983 RH3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
90698 Kościuszko 1984 EA 01/03/1984 Anderson Mesa E. Bowell 3,6 km MPC · JPL
90699 1986 QK 25/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
90700 1986 QG2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 1,9 km MPC · JPL