Danh sách tiểu hành tinh/89601–89700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89601 2001 XV168 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89602 2001 XA169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89603 2001 XH169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89604 2001 XM170 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89605 2001 XT172 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89606 2001 XF173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89607 2001 XC176 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89608 2001 XH178 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89609 2001 XN179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89610 2001 XR181 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89611 2001 XR182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89612 2001 XV183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89613 2001 XM185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89614 2001 XZ185 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89615 2001 XW187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89616 2001 XH189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89617 2001 XG191 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89618 2001 XB192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89619 2001 XE192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89620 2001 XM193 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89621 2001 XR194 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89622 2001 XH195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89623 2001 XW196 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89624 2001 XR197 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
89625 2001 XF198 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89626 2001 XS199 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89627 2001 XC201 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89628 2001 XV205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89629 2001 XJ206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89630 2001 XX206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89631 2001 XG208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89632 2001 XO208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89633 2001 XM210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89634 2001 XO211 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89635 2001 XK213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89636 2001 XR213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89637 2001 XA214 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89638 2001 XP214 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
89639 2001 XD219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89640 2001 XP221 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89641 2001 XD222 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89642 2001 XJ223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89643 2001 XA225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89644 2001 XQ227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89645 2001 XX229 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89646 2001 XC231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89647 2001 XS231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89648 2001 XT238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89649 2001 XA241 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89650 2001 XT241 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89651 2001 XX245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89652 2001 XO249 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89653 2001 XS249 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89654 2001 XL250 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89655 2001 XA251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89656 2001 XH257 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89657 2001 XO259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
89658 2001 XX261 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89659 2001 XW263 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89660 2001 YC3 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89661 2001 YD3 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89662 2001 YF4 21/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
89663 2001 YN5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
89664 Pignata 2001 YU5 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 5,6 km MPC · JPL
89665 2001 YO6 20/12/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
89666 2001 YO10 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89667 2001 YK11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89668 2001 YE13 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89669 2001 YK14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89670 2001 YN17 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89671 2001 YA24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89672 2001 YG26 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89673 2001 YW27 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89674 2001 YP37 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89675 2001 YS41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89676 2001 YA46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89677 2001 YC46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89678 2001 YV46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89679 2001 YW47 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89680 2001 YY47 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89681 2001 YA48 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89682 2001 YF48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89683 2001 YK48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89684 2001 YY53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89685 2001 YB57 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89686 2001 YM57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89687 2001 YX62 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89688 2001 YK68 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89689 2001 YT68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89690 2001 YA70 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89691 2001 YC70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89692 2001 YP70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89693 2001 YF72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89694 2001 YS74 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89695 2001 YU74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89696 2001 YD75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89697 2001 YA78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89698 2001 YB78 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89699 2001 YU79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89700 2001 YA84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL