Danh sách tiểu hành tinh/91601–91700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91601 1999 TA17 10/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
91602 1999 TM17 13/10/1999 Modra A. Galád, P. Kolény 8,1 km MPC · JPL
91603 1999 TA19 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,2 km MPC · JPL
91604 Clausmadsen 1999 TN19 14/10/1999 Uccle T. Pauwels, H. Boffin 4,9 km MPC · JPL
91605 1999 TC20 15/10/1999 Xinglong SCAP 9,2 km MPC · JPL
91606 1999 TE20 15/10/1999 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
91607 Delaboudiniere 1999 TP20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
91608 1999 TW21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
91609 1999 TX21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
91610 1999 TP26 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91611 1999 TN27 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91612 1999 TJ30 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91613 1999 TO31 04/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91614 1999 TF32 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91615 1999 TZ32 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91616 1999 TR33 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91617 1999 TW36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
91618 1999 TB38 01/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
91619 1999 TJ38 01/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91620 1999 TA39 03/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
91621 1999 TK39 03/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91622 1999 TJ40 05/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
91623 1999 TL41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91624 1999 TP44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
91625 1999 TS53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
91626 1999 TJ55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91627 1999 TW55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
91628 1999 TC58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
91629 1999 TR58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91630 1999 TQ59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91631 1999 TF65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
91632 1999 TB68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
91633 1999 TM71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
91634 1999 TJ75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91635 1999 TH79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
91636 1999 TY79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
91637 1999 TJ81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
91638 1999 TQ82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
91639 1999 TE85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
91640 1999 TA87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
91641 1999 TS90 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91642 1999 TE91 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
91643 1999 TX91 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91644 1999 TP92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91645 1999 TE93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91646 1999 TB95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91647 1999 TG96 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91648 1999 TE97 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91649 1999 TE99 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91650 1999 TR100 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91651 1999 TU100 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91652 1999 TZ100 02/10/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
91653 1999 TG101 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91654 1999 TJ101 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91655 1999 TJ103 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91656 1999 TS103 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91657 1999 TN104 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91658 1999 TX104 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91659 1999 TP105 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91660 1999 TY105 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91661 1999 TG106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91662 1999 TL106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91663 1999 TO107 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91664 1999 TP107 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91665 1999 TC109 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91666 1999 TF111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91667 1999 TU111 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91668 1999 TD112 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91669 1999 TL112 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91670 1999 TM112 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91671 1999 TL114 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91672 1999 TV114 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91673 1999 TY114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91674 1999 TZ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91675 1999 TA115 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91676 1999 TM115 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91677 1999 TU115 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91678 1999 TB117 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91679 1999 TM119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91680 1999 TX119 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91681 1999 TF120 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91682 1999 TV123 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91683 1999 TZ123 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91684 1999 TN126 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91685 1999 TT126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91686 1999 TU126 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91687 1999 TA127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91688 1999 TH127 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91689 1999 TJ127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91690 1999 TV127 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91691 1999 TG129 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91692 1999 TZ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91693 1999 TN130 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91694 1999 TH132 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91695 1999 TL136 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
91696 1999 TO136 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91697 1999 TO137 06/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91698 1999 TK138 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91699 1999 TU138 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91700 1999 TY139 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL