Danh sách tiểu hành tinh/90301–90400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90301 2003 EN45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90302 2003 EJ48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
90303 2003 EL49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90304 2003 EM53 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
90305 2003 FX 21/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90306 2003 FO4 26/03/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
90307 2003 FB10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
90308 Johney 2003 FV14 23/03/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
90309 2003 FZ15 23/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
90310 2003 FH16 23/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90311 2003 FM19 25/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
90312 2003 FL22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90313 2003 FY23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90314 2003 FL36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
90315 2003 FK37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90316 2003 FZ38 23/03/2003 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
90317 Williamcutlip 2003 FZ42 23/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90318 2003 FO49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
90319 2003 FO50 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90320 2003 FK63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
90321 2003 FZ67 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90322 2003 FR70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
90323 2003 FV72 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
90324 2003 FL74 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90325 2003 FW76 27/03/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
90326 2003 FA79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90327 2003 FO83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90328 Haryou 2003 FQ85 28/03/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
90329 2003 FY87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90330 2003 FT90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90331 2003 FT91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90332 2003 FH92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
90333 2003 FW92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
90334 2003 FC94 29/03/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90335 2003 FD96 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
90336 2003 FP97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
90337 2003 FQ97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
90338 2003 FH102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
90339 2003 FF104 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
90340 2003 FQ106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
90341 2003 GT5 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90342 2003 GQ6 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
90343 2003 GO8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90344 2003 GA9 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90345 2003 GC14 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90346 2003 GP15 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
90347 2003 GF35 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90348 2003 GA36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
90349 2003 GV39 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90350 2003 GO42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
90351 2003 GW42 09/04/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
90352 2003 GK49 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90353 2003 GC50 07/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90354 2003 GD50 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90355 2003 HC12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
90356 2003 HW12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
90357 2003 HC20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
90358 2003 HP26 27/04/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90359 2003 HY31 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90360 2003 HJ43 29/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90361 2003 HY48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90362 2003 HZ51 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
90363 2003 HH52 30/04/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
90364 2003 JS7 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90365 2003 JL10 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90366 2003 JJ13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
90367 2003 LC5 06/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90368 2003 MG 19/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,6 km MPC · JPL
90369 2003 MN1 23/06/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
90370 Jókaimór 2003 NY5 07/07/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,7 km MPC · JPL
90371 2003 PV7 02/08/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
90372 2003 QR88 25/08/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
90373 2003 SZ219 28/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
90374 2003 UO60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
90375 2003 UX257 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90376 Kossuth 2003 VL 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 5,3 km MPC · JPL
90377 Sedna 2003 VB12 14/11/2003 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 1950 km MPC · JPL
90378 2003 WL23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
90379 2003 WO56 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
90380 2003 WX68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
90381 2003 WA69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
90382 2003 WL73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90383 Johnloiacono 2003 WN89 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
90384 2003 WV112 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90385 2003 WU121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90386 2003 WO126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90387 2003 WY140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90388 Philchristensen 2003 WY152 24/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
90389 2003 WQ153 28/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
90390 2003 XH5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
90391 2003 XM7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90392 2003 XB12 14/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90393 2003 XD14 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90394 2003 XK14 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
90395 2003 XD15 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90396 Franklopez 2003 YA4 16/12/2003 Catalina R. Hill 2,2 km MPC · JPL
90397 Rasch 2003 YW4 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
90398 2003 YA16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
90399 2003 YN16 17/12/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90400 2003 YS26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL