Danh sách tiểu hành tinh/89301–89400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89301 2001 VH30 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
89302 2001 VR31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89303 2001 VW31 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89304 2001 VG32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89305 2001 VR32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89306 2001 VU33 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89307 2001 VO34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89308 2001 VU34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89309 2001 VN36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89310 2001 VU36 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89311 2001 VW36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89312 2001 VE37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89313 2001 VH37 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89314 2001 VF40 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
89315 2001 VJ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89316 2001 VW40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89317 2001 VA41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89318 2001 VE42 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89319 2001 VO42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89320 2001 VT42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89321 2001 VB43 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89322 2001 VF43 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89323 2001 VA44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89324 2001 VG44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89325 2001 VW44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89326 2001 VP45 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89327 2001 VD46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89328 2001 VF46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89329 2001 VR46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89330 2001 VT46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89331 2001 VX47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89332 2001 VT48 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89333 2001 VJ51 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89334 2001 VM53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89335 2001 VU53 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89336 2001 VZ53 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89337 2001 VJ54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89338 2001 VC55 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89339 2001 VV56 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89340 2001 VT57 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89341 2001 VM58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89342 2001 VX58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89343 2001 VX62 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89344 2001 VY63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89345 2001 VY65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89346 2001 VH66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89347 2001 VS66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89348 2001 VB67 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89349 2001 VB71 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89350 2001 VM71 11/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
89351 2001 VB75 08/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
89352 2001 VC75 08/11/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
89353 2001 VN75 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
89354 2001 VL76 14/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 5,9 km MPC · JPL
89355 2001 VS78 15/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
89356 2001 VB79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
89357 2001 VX79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89358 2001 VA80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89359 2001 VF80 09/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89360 2001 VM80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89361 2001 VR80 10/11/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
89362 2001 VS80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
89363 2001 VC81 10/11/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
89364 2001 VK81 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
89365 2001 VZ81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89366 2001 VS83 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89367 2001 VT84 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89368 2001 VZ85 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89369 2001 VL86 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89370 2001 VU86 13/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89371 2001 VD87 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89372 2001 VE87 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89373 2001 VO87 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89374 2001 VW89 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89375 2001 VB91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89376 2001 VD91 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89377 2001 VS93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89378 2001 VG94 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
89379 2001 VV94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89380 2001 VF96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89381 2001 VR97 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89382 2001 VS97 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89383 2001 VQ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89384 2001 VB101 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89385 2001 VW102 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89386 2001 VG105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89387 2001 VA106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89388 2001 VE106 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89389 2001 VY107 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89390 2001 VC108 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89391 2001 VU108 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89392 2001 VG112 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89393 2001 VT116 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89394 2001 VJ117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89395 2001 VM118 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89396 2001 VT118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89397 2001 VV118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89398 2001 VH119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89399 2001 VM120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89400 2001 WB 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL