Danh sách tiểu hành tinh/89701–89800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89701 2001 YK85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89702 2001 YG86 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89703 2001 YF87 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89704 2001 YR89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89705 2001 YY93 16/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
89706 2001 YX98 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89707 2001 YT99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89708 2001 YB105 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89709 2001 YK106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89710 2001 YZ107 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89711 2001 YE110 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89712 2001 YV111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
89713 2001 YB113 17/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
89714 2001 YA114 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89715 2001 YC115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89716 2001 YD115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89717 2001 YE116 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89718 2001 YK121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89719 2001 YZ121 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89720 2001 YQ122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89721 2001 YS123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89722 2001 YY126 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89723 2001 YP130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89724 2001 YR130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89725 2001 YB132 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89726 2001 YA134 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89727 2001 YB135 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89728 2001 YC136 22/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89729 2001 YQ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89730 2001 YK137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89731 2001 YE141 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
89732 2001 YE146 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89733 2001 YD149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89734 2002 AH 04/01/2002 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,6 km MPC · JPL
89735 Tommei 2002 AM 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 7,1 km MPC · JPL
89736 2002 AC1 15/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89737 2002 AW3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
89738 2002 AO5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
89739 Rampazzi 2002 AL7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
89740 2002 AB9 09/01/2002 Nashville R. Clingan 5,6 km MPC · JPL
89741 2002 AV9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
89742 2002 AW16 05/01/2002 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
89743 2002 AD17 05/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
89744 2002 AG18 08/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,8 km MPC · JPL
89745 2002 AT19 08/01/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89746 2002 AG20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
89747 2002 AR20 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
89748 2002 AS21 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89749 2002 AT23 06/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
89750 2002 AB24 07/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
89751 2002 AM26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
89752 2002 AX32 12/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
89753 2002 AO34 10/01/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
89754 2002 AT36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89755 2002 AJ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89756 2002 AE54 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89757 2002 AW54 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89758 2002 AX54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89759 2002 AF56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89760 2002 AZ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89761 2002 AA59 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89762 2002 AM60 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89763 2002 AY60 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89764 2002 AW61 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89765 2002 AA62 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89766 2002 AO62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89767 2002 AF71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89768 2002 AU71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89769 2002 AQ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89770 2002 AX81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89771 2002 AD82 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89772 2002 AT82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89773 2002 AJ84 09/01/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
89774 2002 AZ88 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89775 2002 AJ90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89776 2002 AL90 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89777 2002 AR90 12/01/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89778 2002 AK94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89779 2002 AO97 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89780 2002 AY100 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89781 2002 AT105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89782 2002 AM108 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89783 2002 AT109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89784 2002 AZ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89785 2002 AB110 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89786 2002 AA112 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89787 2002 AB112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89788 2002 AE115 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
89789 2002 AJ116 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89790 2002 AD117 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89791 2002 AG118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89792 2002 AP120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89793 2002 AJ121 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
89794 2002 AB125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89795 2002 AO126 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89796 2002 AT130 12/01/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
89797 2002 AW133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89798 2002 AK137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89799 2002 AS144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89800 2002 AW148 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL