Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/88701–88800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88701 2001 RW150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88702 2001 RC151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88703 2001 RF155 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88704 2001 SF 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
88705 Potato 2001 SV 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
88706 2001 SW 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
88707 2001 SB1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
88708 2001 SM1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
88709 2001 SA3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
88710 2001 SL9 18/09/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
88711 2001 SQ9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
88712 2001 SA11 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88713 2001 ST18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88714 2001 SA21 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88715 2001 SO21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88716 2001 SG22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88717 2001 SL22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88718 2001 SG23 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88719 2001 SL25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88720 2001 ST26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88721 2001 SD27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88722 2001 SJ27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88723 2001 ST27 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88724 2001 SJ28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88725 2001 SE29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88726 2001 SS31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88727 2001 SX32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88728 2001 SG33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88729 2001 SW33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88730 2001 SB35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88731 2001 SJ36 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88732 2001 SR36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88733 2001 SH37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88734 2001 SP42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88735 2001 SV42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88736 2001 SK43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88737 2001 SX43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88738 2001 SF44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88739 2001 SR44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88740 2001 SY44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88741 2001 SS45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88742 2001 SU48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88743 2001 SD49 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88744 2001 SJ49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88745 2001 SP50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88746 2001 SY51 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88747 2001 SS52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88748 2001 SD54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88749 2001 SH54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88750 2001 SW55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88751 2001 SA56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88752 2001 SC56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88753 2001 SM58 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88754 2001 SK59 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88755 2001 SL60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88756 2001 SN60 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88757 2001 SS61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88758 2001 SW64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88759 2001 SF65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88760 2001 SG65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88761 2001 SZ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88762 2001 SF66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88763 2001 SS66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88764 2001 SM67 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88765 2001 SY67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88766 2001 SA68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88767 2001 SR69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88768 2001 SG70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88769 2001 SH71 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88770 2001 ST72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88771 2001 SA73 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88772 2001 SJ74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88773 2001 SK74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
88774 2001 SC76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
88775 2001 SY76 16/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
88776 2001 SC77 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88777 2001 SH79 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88778 2001 SQ88 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88779 2001 SK93 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88780 2001 SE98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88781 2001 ST104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88782 2001 SF106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88783 2001 SK106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88784 2001 SO106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88785 2001 ST106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88786 2001 SG107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88787 2001 SS108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88788 2001 SE109 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88789 2001 SC110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88790 2001 SS110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88791 2001 SZ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88792 2001 SV112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
88793 2001 SG114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
88794 2001 SF115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
88795 Morvan 2001 SW115 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 3,5 km MPC · JPL
88796 2001 SB116 22/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
88797 2001 SL119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88798 2001 SN119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88799 2001 SV121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88800 2001 SE122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL