Danh sách tiểu hành tinh/89401–89500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89401 2001 WU3 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
89402 2001 WG4 19/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
89403 2001 WG7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89404 2001 WS8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89405 2001 WL9 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89406 2001 WB10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89407 2001 WF10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89408 2001 WN10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89409 2001 WP12 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89410 2001 WQ13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89411 2001 WO16 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89412 2001 WV16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89413 2001 WM21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89414 2001 WT21 18/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
89415 2001 WM25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89416 2001 WP26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89417 2001 WP28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89418 2001 WT28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89419 2001 WX28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89420 2001 WB29 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89421 2001 WS29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89422 2001 WY29 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89423 2001 WG36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89424 2001 WB38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89425 2001 WF38 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89426 2001 WU38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89427 2001 WC39 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89428 2001 WQ39 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
89429 2001 WT39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
89430 2001 WK40 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89431 2001 WT40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89432 2001 WB41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89433 2001 WM41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89434 2001 WO41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89435 2001 WK45 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89436 2001 WE46 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89437 2001 WR46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89438 2001 WJ48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
89439 2001 WK48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
89440 2001 WQ49 19/11/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
89441 2001 WU52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89442 2001 WA54 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89443 2001 WH57 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89444 2001 WB60 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89445 2001 WS78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89446 2001 WW78 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89447 2001 WT86 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89448 2001 WF90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89449 2001 WG93 21/11/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
89450 2001 WN98 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
89451 2001 WG99 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89452 2001 WK99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
89453 2001 WF102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
89454 2001 XG 04/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89455 Metzendorf 2001 XJ1 08/12/2001 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,6 km MPC · JPL
89456 2001 XC5 05/12/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89457 2001 XD5 05/12/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
89458 2001 XV5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89459 2001 XX5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89460 2001 XB8 08/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89461 2001 XJ8 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89462 2001 XB11 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89463 2001 XR11 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89464 2001 XZ12 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89465 2001 XF16 10/12/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
89466 2001 XL17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89467 2001 XJ19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89468 2001 XK20 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89469 2001 XG21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89470 2001 XB22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89471 2001 XJ22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89472 2001 XK22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89473 2001 XS22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89474 2001 XA23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89475 2001 XH24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89476 2001 XX24 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89477 2001 XL25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89478 2001 XS25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89479 2001 XR26 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89480 2001 XE27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89481 2001 XH27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89482 2001 XK28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89483 2001 XE29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89484 2001 XO29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89485 2001 XK31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89486 2001 XL31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89487 2001 XU31 14/12/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
89488 2001 XG33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
89489 2001 XR33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89490 2001 XW35 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89491 2001 XD36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89492 2001 XP36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89493 2001 XJ38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89494 2001 XY38 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89495 2001 XX40 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89496 2001 XF42 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
89497 2001 XX42 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89498 2001 XV43 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
89499 2001 XU46 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89500 2001 XK48 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL