Danh sách tiểu hành tinh/89201–89300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89201 2001 UJ86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
89202 2001 UJ90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89203 2001 UM93 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
89204 2001 UQ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
89205 2001 UY94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
89206 2001 UC98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89207 2001 UJ99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89208 2001 UR103 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89209 2001 UU106 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89210 2001 UH108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89211 2001 UX108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89212 2001 UD109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
89213 2001 UW109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89214 2001 UL111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89215 2001 UM117 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
89216 2001 UN117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89217 2001 UM119 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
89218 2001 UP119 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89219 2001 UJ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89220 2001 UK121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89221 2001 UH122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89222 2001 UM122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89223 2001 UE123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89224 2001 UU124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
89225 2001 UE126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
89226 2001 UH127 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89227 2001 UO127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
89228 2001 UT127 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
89229 2001 UY127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
89230 2001 UF132 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89231 2001 UA141 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
89232 2001 UP141 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89233 2001 UT146 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89234 2001 UZ146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89235 2001 UU148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89236 2001 UB150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89237 2001 UD152 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
89238 2001 UQ153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89239 2001 UX153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89240 2001 UO156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89241 2001 UE157 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89242 2001 UP157 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89243 2001 UF159 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89244 2001 UY164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
89245 2001 UQ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89246 2001 UU167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89247 2001 UE168 19/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89248 2001 UR169 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89249 2001 UA171 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89250 2001 UH174 18/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
89251 2001 UK174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
89252 2001 UT177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89253 2001 UM178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
89254 2001 US178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
89255 2001 UN179 26/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
89256 2001 UQ183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
89257 2001 UF184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
89258 2001 UM203 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
89259 2001 UR203 19/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
89260 2001 UT213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
89261 2001 VO 07/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89262 2001 VV1 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89263 2001 VZ1 10/11/2001 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
89264 Sewanee 2001 VN2 11/11/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,1 km MPC · JPL
89265 2001 VE5 08/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,0 km MPC · JPL
89266 2001 VH7 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
89267 2001 VP8 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89268 2001 VY8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89269 2001 VS9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89270 2001 VB10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89271 2001 VS10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89272 2001 VF11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89273 2001 VO12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
89274 2001 VZ12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89275 2001 VD13 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
89276 2001 VK15 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89277 2001 VZ15 07/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
89278 2001 VD16 09/11/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89279 2001 VJ16 10/11/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
89280 2001 VS16 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89281 2001 VU16 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89282 Suzieimber 2001 VD17 10/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
89283 2001 VJ17 11/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
89284 2001 VY17 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89285 2001 VZ17 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89286 2001 VH18 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
89287 2001 VM18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89288 2001 VU18 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89289 2001 VY21 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89290 2001 VX24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89291 2001 VM26 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89292 2001 VP26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89293 2001 VL27 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
89294 2001 VP27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
89295 2001 VE28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89296 2001 VM28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89297 2001 VQ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
89298 2001 VD29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89299 2001 VM29 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89300 2001 VA30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL