Danh sách tiểu hành tinh/88301–88400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88301 2001 OQ2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
88302 2001 OO3 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88303 2001 OL6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88304 2001 OC7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
88305 2001 OF8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88306 2001 OG8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88307 2001 OS11 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88308 2001 OL13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88309 2001 OP17 17/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88310 2001 OP18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
88311 2001 OA19 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88312 2001 OC21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88313 2001 OZ21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88314 2001 OL30 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88315 2001 OA35 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
88316 2001 OF37 20/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88317 2001 OJ38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
88318 2001 OM38 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
88319 2001 OX41 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88320 2001 ON42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88321 2001 OS43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88322 2001 OZ43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88323 2001 OJ45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
88324 2001 OP46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88325 2001 OS47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88326 2001 OA52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88327 2001 OH54 21/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
88328 2001 OL56 26/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88329 2001 OO57 19/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88330 2001 OQ57 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88331 2001 OO58 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88332 2001 OO60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88333 2001 OV60 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
88334 2001 OJ64 24/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
88335 2001 OG66 22/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
88336 2001 OX67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
88337 2001 OA68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88338 2001 OR68 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88339 2001 OB70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88340 2001 OE70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88341 2001 OG70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88342 2001 ON70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88343 2001 OW70 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88344 2001 OR72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88345 2001 OV72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
88346 2001 OA73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88347 2001 OR73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
88348 2001 OT75 24/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88349 2001 OU76 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
88350 2001 OJ79 27/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
88351 2001 OD83 27/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88352 2001 OJ86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88353 2001 OC89 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
88354 2001 OF96 23/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88355 2001 OG99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88356 2001 ON99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88357 2001 OX99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88358 2001 OR100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88359 2001 OX100 27/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
88360 2001 OM103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
88361 2001 OJ104 30/07/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88362 2001 ON105 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88363 2001 OF107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88364 2001 PK 05/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88365 2001 PN2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
88366 2001 PG6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88367 2001 PY8 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
88368 2001 PO9 11/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
88369 2001 PU11 11/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88370 2001 PQ14 15/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,5 km MPC · JPL
88371 2001 PF15 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
88372 2001 PT17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88373 2001 PB22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
88374 2001 PN22 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
88375 2001 PB25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88376 2001 PY26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88377 2001 PK29 15/08/2001 Emerald Lane L. Ball 1,9 km MPC · JPL
88378 2001 PH30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88379 2001 PF34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
88380 2001 PQ40 11/08/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
88381 2001 PU43 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
88382 2001 PL49 13/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
88383 2001 PO58 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
88384 2001 PE61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
88385 2001 PV62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
88386 2001 PG63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88387 2001 QT 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88388 2001 QT2 16/08/2001 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
88389 2001 QC6 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88390 2001 QP9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88391 2001 QU10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88392 2001 QY10 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88393 2001 QK14 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88394 2001 QJ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88395 2001 QS16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88396 2001 QH17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88397 2001 QS17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88398 2001 QK21 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88399 2001 QG22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88400 2001 QO23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL