Danh sách tiểu hành tinh/89101–89200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
89101 2001 TF199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89102 2001 TS199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89103 2001 TN202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89104 2001 TT202 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
89105 2001 TZ205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
89106 2001 TB206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89107 2001 TR206 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89108 2001 TE208 11/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
89109 2001 TM210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
89110 2001 TW210 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
89111 2001 TO211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89112 2001 TW211 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89113 2001 TC214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
89114 2001 TJ218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
89115 2001 TQ220 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89116 2001 TC222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
89117 2001 TK222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89118 2001 TT227 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
89119 2001 TD231 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
89120 2001 TX235 15/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
89121 2001 TU238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
89122 2001 UN2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89123 2001 US2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
89124 2001 UC3 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
89125 2001 UK3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89126 2001 UV3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
89127 2001 UX3 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89128 2001 UP7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89129 2001 UH9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89130 2001 UJ10 20/10/2001 Powell Powell Obs. 7,0 km MPC · JPL
89131 Phildevries 2001 UC12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
89132 2001 UU13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
89133 2001 UV13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
89134 2001 UW15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
89135 2001 UB16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
89136 2001 US16 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
89137 2001 UD17 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89138 2001 UU19 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
89139 2001 UT20 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
89140 2001 UT21 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
89141 2001 UC25 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
89142 2001 UP26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
89143 2001 UL30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89144 2001 UL32 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89145 2001 UH33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89146 2001 UO33 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89147 2001 UQ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89148 2001 US33 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
89149 2001 UD34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89150 2001 UF34 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89151 2001 UF35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89152 2001 UW36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
89153 2001 UF38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89154 2001 UO38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
89155 2001 UE39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89156 2001 UA43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89157 2001 UW43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89158 2001 UE44 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
89159 2001 UJ44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89160 2001 UD48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89161 2001 UL48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89162 2001 UA49 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
89163 2001 UJ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
89164 2001 UX49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
89165 2001 UZ49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89166 2001 UE50 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89167 2001 UF50 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
89168 2001 UL50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89169 2001 UR52 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
89170 2001 UR53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
89171 2001 UZ54 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
89172 2001 UE55 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
89173 2001 UK55 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
89174 2001 UO55 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89175 2001 UM57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89176 2001 UP59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
89177 2001 UQ62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
89178 2001 UC64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89179 2001 UV64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89180 2001 UO65 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
89181 2001 UT65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89182 2001 UQ68 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
89183 2001 UD70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
89184 2001 UU73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89185 2001 UY73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
89186 2001 UA75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
89187 2001 UD75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89188 2001 UT75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
89189 2001 UU75 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89190 2001 UG76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
89191 2001 UH77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
89192 2001 UJ77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
89193 2001 UW77 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
89194 2001 UZ77 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
89195 2001 UO78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
89196 2001 UH79 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
89197 2001 UN82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
89198 2001 UQ83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
89199 2001 UW83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
89200 2001 UH84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL