Danh sách tiểu hành tinh/87701–87800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87701 2000 SK19 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87702 2000 SO22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
87703 2000 SE23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
87704 2000 SG23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,9 km MPC · JPL
87705 2000 SY24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,9 km MPC · JPL
87706 2000 SM25 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87707 2000 SS25 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87708 2000 SM27 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
87709 2000 SH28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87710 2000 SY28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87711 2000 SE33 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87712 2000 SA34 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87713 2000 SO34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87714 2000 SD36 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87715 2000 SM36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87716 2000 SP36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87717 2000 SK38 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87718 2000 SY42 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
87719 2000 SL45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87720 2000 SS45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87721 2000 SV45 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
87722 2000 SD46 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87723 2000 SE46 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87724 2000 SH46 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87725 2000 SK46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87726 2000 SZ46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87727 2000 SA47 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87728 2000 SU47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87729 2000 SW47 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87730 2000 SJ50 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87731 2000 SA53 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87732 2000 SQ55 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87733 2000 SD56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87734 2000 SO58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87735 2000 SU58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87736 2000 SG60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87737 2000 SX60 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87738 2000 SG61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87739 2000 SQ62 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87740 2000 SK63 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
87741 2000 SP63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87742 2000 SH65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87743 2000 SP65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
87744 2000 SX65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87745 2000 SX66 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87746 2000 SY70 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87747 2000 ST71 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87748 2000 SR72 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87749 2000 SU72 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87750 2000 SN73 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87751 2000 SA74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87752 2000 SH74 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87753 2000 SS75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87754 2000 SA76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87755 2000 SU80 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
87756 2000 SK81 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87757 2000 SN84 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87758 2000 SL85 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87759 2000 SC88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87760 2000 SF88 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87761 2000 SG89 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87762 2000 SN89 29/09/2000 Nacogdoches W. D. Bruton, G. Rodgers 4,7 km MPC · JPL
87763 2000 SL90 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87764 2000 SW90 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
87765 2000 SZ90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
87766 2000 SF91 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87767 2000 SZ91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87768 2000 SC92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87769 2000 SC94 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87770 2000 SB95 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87771 2000 SB96 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87772 2000 SQ97 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87773 2000 SR98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87774 2000 SO99 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87775 2000 SZ100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87776 2000 SK104 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87777 2000 SR107 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87778 2000 SU107 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87779 2000 SY108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87780 2000 SM111 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
87781 2000 SP111 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87782 2000 SF114 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87783 2000 SH114 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87784 2000 SC115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87785 2000 SW115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87786 2000 SV116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87787 2000 SV117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87788 2000 SX117 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87789 2000 SN120 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
87790 2000 SS120 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87791 2000 SJ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87792 2000 SG124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87793 2000 SN127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87794 2000 SQ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87795 2000 SZ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87796 2000 SD128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87797 2000 SF130 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87798 2000 SG130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87799 2000 SP130 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87800 2000 SK131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL