Danh sách tiểu hành tinh/87101–87200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87101 2000 LD17 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
87102 2000 LT17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87103 2000 LX17 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87104 2000 LH18 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
87105 2000 LX18 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87106 2000 LZ18 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87107 2000 LD20 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87108 2000 LU20 08/06/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
87109 2000 LA21 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
87110 2000 LW21 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87111 2000 LJ23 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87112 2000 LB25 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87113 2000 LN25 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87114 2000 LS27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
87115 2000 LR28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
87116 2000 LQ30 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
87117 2000 LJ32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87118 2000 LB34 03/06/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
87119 2000 LC34 03/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
87120 2000 LO34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87121 2000 LG35 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
87122 2000 LB36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
87123 2000 MO1 25/06/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,2 km MPC · JPL
87124 2000 MQ1 26/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
87125 2000 MS1 25/06/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
87126 2000 MF4 24/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
87127 2000 MM4 25/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87128 2000 MR4 25/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87129 2000 MB5 26/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87130 2000 NE 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,2 km MPC · JPL
87131 2000 NU1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
87132 2000 NO4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
87133 2000 NY4 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
87134 2000 NS5 08/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87135 2000 NU5 08/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87136 2000 NU6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
87137 2000 ND8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
87138 2000 NA11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,6 km MPC · JPL
87139 2000 ND12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
87140 2000 NZ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
87141 2000 ND13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
87142 Delsanti 2000 NL13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
87143 2000 NQ14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
87144 2000 NT14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
87145 2000 NC15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
87146 2000 NG16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87147 2000 NM16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
87148 2000 NH17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
87149 2000 NS18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87150 2000 NW18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
87151 2000 NZ18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
87152 2000 NF20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
87153 2000 NR20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
87154 2000 NB21 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
87155 2000 NF21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
87156 2000 NM21 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87157 2000 NK22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87158 2000 NP22 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
87159 2000 NH23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
87160 2000 NK24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
87161 2000 NY24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87162 2000 NM25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87163 2000 NN25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
87164 2000 NU25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87165 2000 NF27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
87166 2000 NL28 03/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87167 2000 NQ28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
87168 2000 OW 24/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
87169 2000 OP2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
87170 2000 OS3 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87171 2000 OP4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87172 2000 OR4 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87173 2000 OE5 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87174 2000 OF5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87175 2000 OY5 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87176 2000 OZ5 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87177 2000 OJ6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
87178 2000 OZ6 28/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
87179 2000 ON7 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
87180 2000 OT7 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87181 2000 OC8 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87182 2000 OB9 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87183 2000 OX9 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87184 2000 OC10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87185 2000 OP12 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87186 2000 OG13 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87187 2000 OQ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87188 2000 OL14 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
87189 2000 OM14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
87190 2000 OR14 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87191 2000 OM15 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87192 2000 OG17 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87193 2000 OS17 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87194 2000 OK18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87195 2000 OW18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87196 2000 OG20 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87197 2000 OE22 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87198 2000 OQ22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87199 2000 OD24 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87200 2000 OV24 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL