Danh sách tiểu hành tinh/86101–86200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86101 1999 RY107 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86102 1999 RP108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86103 1999 RB109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86104 1999 RF110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86105 1999 RG110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86106 1999 RP113 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86107 1999 RL115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86108 1999 RR116 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86109 1999 RV118 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
86110 1999 RH123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86111 1999 RM123 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86112 1999 RN123 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86113 1999 RC129 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
86114 1999 RD130 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86115 1999 RF133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
86116 1999 RR133 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86117 1999 RC135 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86118 1999 RD138 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86119 1999 RA140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
86120 1999 RM140 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86121 1999 RE144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86122 1999 RH144 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86123 1999 RQ144 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86124 1999 RK147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86125 1999 RH152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86126 1999 RV152 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86127 1999 RB154 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86128 1999 RC154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86129 1999 RO155 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86130 1999 RN156 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86131 1999 RV159 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
86132 1999 RJ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86133 1999 RA171 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86134 1999 RZ171 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86135 1999 RK172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86136 1999 RZ172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86137 1999 RN174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86138 1999 RL175 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
86139 1999 RT182 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
86140 1999 RA183 09/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
86141 1999 RD184 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86142 1999 RJ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
86143 1999 RV186 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86144 1999 RK191 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86145 1999 RU191 11/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86146 1999 RA194 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86147 1999 RB196 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86148 1999 RV196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86149 1999 RA199 10/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86150 1999 RP200 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86151 1999 RW200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
86152 1999 RZ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
86153 1999 RE201 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86154 1999 RH201 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86155 1999 RS201 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86156 1999 RB203 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86157 1999 RW203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86158 1999 RY203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
86159 1999 RB204 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86160 1999 RM205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86161 1999 RQ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
86162 1999 RR205 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86163 1999 RT205 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86164 1999 RG207 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86165 1999 RZ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86166 1999 RE208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86167 1999 RM209 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86168 1999 RQ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86169 1999 RW209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86170 1999 RJ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86171 1999 RO211 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86172 1999 RP211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86173 1999 RH212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86174 1999 RV212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86175 1999 RE213 10/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
86176 1999 RO214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
86177 1999 RY215 08/09/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 168 km MPC · JPL
86178 1999 RP218 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86179 1999 RW220 05/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
86180 1999 RG221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
86181 1999 RU222 07/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
86182 1999 RA223 07/09/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
86183 1999 RY223 07/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86184 1999 RL230 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
86185 1999 RN230 08/09/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
86186 1999 RX234 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86187 1999 RQ239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
86188 1999 RV241 14/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
86189 1999 RK242 04/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
86190 1999 RQ247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
86191 1999 RY251 06/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
86192 1999 SV1 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86193 1999 SA2 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86194 1999 SD2 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86195 1999 ST9 30/09/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 6,8 km MPC · JPL
86196 Specula 1999 SC10 24/09/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
86197 1999 SP15 30/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
86198 1999 SO16 29/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
86199 1999 SS20 30/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
86200 1999 SE26 30/09/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL