Danh sách tiểu hành tinh/87201–87300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
87201 2000 OO25 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87202 2000 OV25 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87203 2000 OL26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87204 2000 OL29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87205 2000 OB30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87206 2000 ON31 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
87207 2000 OO32 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
87208 2000 OQ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87209 2000 OW32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87210 2000 OS35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87211 2000 OP36 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87212 2000 OQ36 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87213 2000 OT36 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87214 2000 OX36 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87215 2000 OM37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87216 2000 OG38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
87217 2000 OO38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87218 2000 OS38 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87219 2000 OH39 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87220 2000 OK40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87221 2000 OQ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87222 2000 OV40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87223 2000 OD41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87224 2000 OG41 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87225 2000 OP41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87226 2000 OY41 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87227 2000 OC42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87228 2000 OD42 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
87229 2000 OO42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87230 2000 OZ42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
87231 2000 OB43 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87232 2000 OC43 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87233 2000 OE43 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
87234 2000 OX43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87235 2000 OM44 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
87236 2000 OO44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87237 2000 OP44 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
87238 2000 OA45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87239 2000 OH45 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
87240 2000 OJ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87241 2000 OL45 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
87242 2000 OU45 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87243 2000 OV45 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87244 2000 OT46 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87245 2000 OX46 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87246 2000 OA47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
87247 2000 OB47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87248 2000 OQ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87249 2000 OR47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87250 2000 OX47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87251 2000 OV49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87252 2000 OM50 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
87253 2000 OT50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87254 2000 OY52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87255 2000 OB53 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
87256 2000 ON53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
87257 2000 OO53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
87258 2000 OP53 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
87259 2000 OW53 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
87260 2000 ON54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
87261 2000 OQ55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
87262 2000 OC56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
87263 2000 OB57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87264 2000 OY57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
87265 2000 OL58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
87266 2000 OK59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
87267 2000 OM59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
87268 2000 OR59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
87269 2000 OO67 29/07/2000 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 51 km MPC · JPL
87270 2000 OR69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
87271 Kokubunji 2000 PY3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,0 km MPC · JPL
87272 2000 PL4 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
87273 2000 PP7 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
87274 2000 PB8 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87275 2000 PZ8 04/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
87276 2000 PE9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 8,7 km MPC · JPL
87277 2000 PR11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87278 2000 PT11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
87279 2000 PX11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87280 2000 PF12 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
87281 2000 PV12 08/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
87282 2000 PW12 08/08/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
87283 2000 PX12 08/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
87284 2000 PE14 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
87285 2000 PT14 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87286 2000 PW14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
87287 2000 PR16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
87288 2000 PY16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87289 2000 PC17 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
87290 2000 PF18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
87291 2000 PG18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
87292 2000 PZ19 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
87293 2000 PK20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
87294 2000 PR20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
87295 2000 PT20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
87296 2000 PK23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
87297 2000 PL23 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
87298 2000 PA24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87299 2000 PU24 03/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
87300 2000 PF25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL