Danh sách tiểu hành tinh/84801–84900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84801 2002 XR103 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84802 2002 YC1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84803 2002 YB6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
84804 2002 YJ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84805 2002 YS8 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84806 2002 YF12 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84807 2002 YK12 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
84808 2002 YZ15 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84809 2002 YE16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84810 2002 YV16 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84811 2002 YW16 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84812 2002 YL17 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84813 2002 YO17 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84814 2002 YU17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84815 2002 YQ18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84816 2002 YS18 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84817 2002 YN19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84818 2002 YA20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84819 2002 YC21 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84820 2002 YO21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84821 2002 YR21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84822 2002 YW21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84823 2002 YA22 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
84824 2002 YK24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84825 2002 YE26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84826 2002 YU34 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84827 2003 AC 01/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84828 2003 AL 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84829 2003 AN 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
84830 2003 AP4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
84831 2003 AB5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84832 2003 AD8 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84833 2003 AF9 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84834 2003 AZ9 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84835 2003 AA10 01/01/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
84836 2003 AF10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84837 2003 AT10 01/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84838 2003 AU10 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84839 2003 AG12 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84840 2003 AT12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84841 2003 AL14 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84842 2003 AS17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
84843 2003 AO20 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84844 2003 AL22 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84845 2003 AV22 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84846 2003 AN23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84847 2003 AW28 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84848 2003 AP31 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84849 2003 AP34 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84850 2003 AR35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84851 2003 AE36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84852 2003 AN38 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84853 2003 AE39 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
84854 2003 AX44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84855 2003 AR45 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84856 2003 AY47 05/01/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84857 2003 AH49 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
84858 2003 AC52 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84859 2003 AY64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84860 2003 AJ65 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84861 2003 AG72 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84862 2003 AU73 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84863 2003 AF76 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
84864 2003 AM84 11/01/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
84865 2003 BM7 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84866 2003 BR8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
84867 2003 BX13 26/01/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
84868 2003 BX17 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84869 2003 BD22 25/01/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
84870 2003 BB24 25/01/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
84871 2003 BV28 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84872 2003 BM36 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84873 2003 BW55 28/01/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
84874 2003 BO64 29/01/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
84875 2003 BW68 28/01/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
84876 2003 BN71 28/01/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
84877 2003 BT79 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84878 2003 BV88 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84879 2003 BX88 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84880 2003 CF6 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84881 2003 CF11 04/02/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
84882 Table Mountain 2003 CN16 01/02/2003 Wrightwood J. W. Young 3,0 km MPC · JPL
84883 2003 DC22 28/02/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84884 Dorismcmillan 2003 FS20 23/03/2003 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
84885 2003 FT32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84886 2003 FE102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84887 2003 HL7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84888 2003 MA9 28/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84889 2003 NQ8 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84890 2003 NP9 02/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84891 2003 OH14 21/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84892 2003 QD79 24/08/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
84893 2003 SM98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
84894 2003 SJ182 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84895 2003 SD252 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84896 2003 SM252 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84897 2003 SV296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
84898 2003 SW296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
84899 2003 SQ299 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84900 2003 SH306 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL