Danh sách tiểu hành tinh/83801–83900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83801 2001 TG218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
83802 2001 TY218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
83803 2001 TD219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
83804 2001 TA222 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
83805 2001 TM225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83806 2001 TX225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
83807 2001 TH226 14/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
83808 2001 TC227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
83809 2001 TQ227 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83810 2001 TH233 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83811 2001 TR233 15/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83812 2001 TM235 15/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
83813 2001 TM236 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83814 2001 TT237 10/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
83815 2001 TS238 15/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83816 2001 TD239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83817 2001 TM239 15/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
83818 2001 TO240 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83819 2001 UY2 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
83820 2001 UJ4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
83821 2001 UL5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
83822 2001 UN7 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83823 2001 UP9 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83824 2001 UL15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
83825 2001 UC19 16/10/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
83826 2001 UW20 16/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
83827 2001 UA21 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83828 2001 UW21 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83829 2001 UZ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83830 2001 UM22 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83831 2001 UE23 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83832 2001 UQ23 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
83833 2001 UE24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83834 2001 UQ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83835 2001 UQ26 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83836 2001 UD30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83837 2001 UA31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
83838 2001 UL31 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83839 2001 UG32 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83840 2001 UZ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83841 2001 UE35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83842 2001 UZ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83843 2001 UN36 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83844 2001 US36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83845 2001 UX36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
83846 2001 UY36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83847 2001 UO37 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83848 2001 US38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83849 2001 UG40 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83850 2001 UA45 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83851 2001 UK45 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83852 2001 UY47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83853 2001 UP49 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83854 2001 UL51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83855 2001 UT53 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83856 2001 UF55 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83857 2001 US59 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83858 2001 UD65 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83859 2001 UB66 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83860 2001 UO67 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83861 2001 UR67 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83862 2001 UY71 16/10/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
83863 2001 UA72 17/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
83864 2001 UT72 20/10/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
83865 2001 UQ73 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83866 2001 UY74 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83867 2001 UC77 17/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83868 2001 UL83 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83869 2001 UA89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
83870 2001 US89 25/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83871 2001 UF92 18/10/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
83872 2001 UC93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
83873 2001 UN93 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
83874 2001 UZ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
83875 2001 UA95 19/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83876 2001 UD96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83877 2001 UE96 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83878 2001 UA98 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83879 2001 UQ108 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83880 2001 UT109 20/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
83881 2001 UU116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83882 2001 US120 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83883 2001 UQ123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
83884 2001 UW123 22/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83885 2001 UM124 22/10/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
83886 2001 UX124 22/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
83887 2001 UL126 28/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
83888 2001 UL127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83889 2001 UN128 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83890 2001 US130 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83891 2001 UN134 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83892 2001 UN135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83893 2001 UM139 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83894 2001 UY141 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83895 2001 UK142 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83896 2001 UK146 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83897 2001 UJ147 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83898 2001 UZ148 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83899 2001 UF152 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
83900 2001 UN157 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL