Danh sách tiểu hành tinh/84701–84800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84701 2002 VX112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84702 2002 VQ113 13/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84703 2002 VX113 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
84704 2002 VN115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84705 2002 VK117 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84706 2002 VF119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84707 2002 VJ119 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84708 2002 VU119 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84709 2002 VW120 12/11/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
84710 2002 VE121 12/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
84711 2002 VH121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84712 2002 VY121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84713 2002 VM122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84714 2002 VE123 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84715 2002 VT124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84716 2002 VK127 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84717 2002 VD128 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
84718 2002 VQ128 14/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84719 2002 VR128 03/11/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 464 km MPC · JPL
84720 2002 WT2 23/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
84721 2002 WU2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84722 2002 WV2 23/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 3,6 km MPC · JPL
84723 2002 WO3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
84724 2002 WS3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
84725 2002 WB4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
84726 2002 WJ6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84727 2002 WL6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84728 2002 WZ7 24/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84729 2002 WP8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84730 2002 WB10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84731 2002 WP10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84732 2002 WT10 25/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84733 2002 WS11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84734 2002 WX11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84735 2002 WO12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84736 2002 WS12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
84737 2002 WZ12 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84738 2002 WG13 30/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84739 2002 WS15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
84740 2002 WW15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
84741 2002 WW16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
84742 2002 WF17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84743 2002 XY1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84744 2002 XX2 01/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84745 2002 XL4 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84746 2002 XR6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84747 2002 XX7 02/12/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
84748 2002 XQ9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84749 2002 XA10 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84750 2002 XN10 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84751 2002 XM11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84752 2002 XT11 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
84753 2002 XA16 03/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84754 2002 XP18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84755 2002 XZ18 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84756 2002 XM19 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84757 2002 XN20 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84758 2002 XT20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84759 2002 XR22 03/12/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84760 2002 XS22 03/12/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
84761 2002 XJ24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84762 2002 XL26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84763 2002 XS26 03/12/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
84764 2002 XC30 05/12/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
84765 2002 XE32 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84766 2002 XM32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84767 2002 XL33 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84768 2002 XA36 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84769 2002 XW36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84770 2002 XX36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84771 2002 XQ38 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84772 2002 XG42 06/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84773 2002 XN42 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
84774 2002 XU51 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84775 2002 XW51 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84776 2002 XP56 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84777 2002 XY56 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84778 2002 XP59 10/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
84779 2002 XQ59 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84780 2002 XN60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84781 2002 XA71 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84782 2002 XE73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84783 2002 XF74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84784 2002 XH74 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84785 2002 XZ74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84786 2002 XF77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84787 2002 XZ78 11/12/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
84788 2002 XH79 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84789 2002 XF83 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84790 2002 XS83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
84791 2002 XP86 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84792 2002 XX86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84793 2002 XZ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84794 2002 XY87 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84795 2002 XO89 09/12/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
84796 2002 XZ89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84797 2002 XL90 15/12/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
84798 2002 XJ92 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
84799 2002 XX100 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84800 2002 XP101 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL