Danh sách tiểu hành tinh/84601–84700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84601 2002 VR32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84602 2002 VX32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84603 2002 VA33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84604 2002 VW33 05/11/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
84605 2002 VL34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84606 2002 VY34 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
84607 2002 VL35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84608 2002 VX35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
84609 2002 VE36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84610 2002 VX36 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
84611 2002 VA37 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
84612 2002 VB37 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
84613 2002 VX37 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84614 2002 VE38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84615 2002 VY38 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84616 2002 VZ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84617 2002 VA39 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84618 2002 VF40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
84619 2002 VL41 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84620 2002 VL43 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84621 2002 VD44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
84622 2002 VL44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
84623 2002 VU44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
84624 2002 VR45 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,8 km MPC · JPL
84625 2002 VR46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84626 2002 VB47 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84627 2002 VH47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84628 2002 VB49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84629 2002 VD49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
84630 2002 VZ49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
84631 2002 VW51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
84632 2002 VN52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
84633 2002 VF53 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84634 2002 VL53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84635 2002 VD54 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84636 2002 VX54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
84637 2002 VG55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84638 2002 VO55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84639 2002 VQ55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84640 2002 VZ55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
84641 2002 VE58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
84642 2002 VQ58 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
84643 2002 VT58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
84644 2002 VW58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
84645 2002 VE59 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84646 2002 VM60 03/11/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
84647 2002 VN60 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
84648 2002 VR60 03/11/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
84649 2002 VL62 05/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
84650 2002 VC66 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,6 km MPC · JPL
84651 2002 VS66 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84652 2002 VK68 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84653 2002 VS68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84654 2002 VQ70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84655 2002 VN73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84656 2002 VS74 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84657 2002 VT76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84658 2002 VX76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84659 2002 VO78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84660 2002 VZ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84661 2002 VA79 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84662 2002 VU80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84663 2002 VW80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84664 2002 VG81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84665 2002 VZ81 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84666 2002 VE82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84667 2002 VO82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84668 2002 VS82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84669 2002 VZ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84670 2002 VF83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84671 2002 VS83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84672 2002 VG84 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84673 2002 VW86 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84674 2002 VT87 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84675 2002 VW87 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84676 2002 VM88 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84677 2002 VT88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84678 2002 VW88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84679 2002 VC89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
84680 2002 VN89 11/11/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
84681 2002 VR89 11/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84682 2002 VN94 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84683 2002 VT95 11/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,1 km MPC · JPL
84684 2002 VO100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
84685 2002 VB102 11/11/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
84686 2002 VG102 12/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
84687 2002 VK102 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84688 2002 VO102 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84689 2002 VY102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84690 2002 VJ105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84691 2002 VT105 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84692 2002 VT107 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84693 2002 VY107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84694 2002 VR108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84695 2002 VH109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84696 2002 VQ109 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84697 2002 VL110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84698 2002 VN110 12/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
84699 2002 VU110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84700 2002 VL112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL