Danh sách tiểu hành tinh/83601–83700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83601 2001 SO266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
83602 2001 SR266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
83603 2001 SO268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
83604 2001 SG270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 15 km MPC · JPL
83605 2001 SJ270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,7 km MPC · JPL
83606 2001 SS270 16/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83607 2001 SC272 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83608 2001 SK272 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83609 2001 SE273 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
83610 2001 SZ274 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
83611 2001 SS277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
83612 2001 SW281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
83613 2001 SR286 22/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
83614 2001 SU286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
83615 2001 SE287 22/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83616 2001 SW287 27/09/2001 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
83617 2001 SX287 27/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
83618 2001 SS289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
83619 2001 SZ291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83620 2001 SA293 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
83621 2001 SL307 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83622 2001 SP308 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83623 2001 SK312 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83624 2001 SH313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83625 2001 SL313 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83626 2001 SQ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83627 2001 SN315 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83628 2001 SV315 25/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
83629 2001 SY316 24/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83630 2001 SD317 25/09/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
83631 2001 SH317 25/09/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
83632 2001 SE321 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83633 2001 SF322 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83634 2001 SO324 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83635 2001 SF325 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83636 2001 SO326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
83637 2001 SY327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83638 2001 SG328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
83639 2001 SH328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
83640 2001 SW334 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
83641 2001 SO338 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83642 2001 SA339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
83643 2001 ST343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83644 2001 SX343 22/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
83645 2001 SL344 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83646 2001 SK345 23/09/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
83647 2001 SH346 25/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83648 2001 SM349 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
83649 2001 TU2 06/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83650 2001 TR3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
83651 2001 TX6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83652 2001 TM8 09/10/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
83653 2001 TK10 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83654 2001 TV10 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
83655 2001 TA12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83656 2001 TP12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83657 Albertosordi 2001 TV13 12/10/2001 Colleverde V. S. Casulli 11 km MPC · JPL
83658 2001 TZ14 10/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
83659 2001 TR15 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
83660 2001 TJ16 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83661 2001 TL17 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 9,1 km MPC · JPL
83662 2001 TB18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
83663 2001 TH19 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83664 2001 TR19 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
83665 2001 TP21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
83666 2001 TZ21 11/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
83667 2001 TN22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83668 2001 TB27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83669 2001 TV29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83670 2001 TL30 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83671 2001 TN30 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83672 2001 TD35 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83673 2001 TN35 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83674 2001 TP41 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
83675 2001 TJ45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,3 km MPC · JPL
83676 2001 TW45 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
83677 2001 TW46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
83678 2001 TC47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
83679 2001 TB48 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 2,5 km MPC · JPL
83680 2001 TO49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
83681 2001 TC50 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
83682 2001 TG50 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
83683 2001 TV51 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
83684 2001 TX51 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83685 2001 TW52 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83686 2001 TC53 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
83687 2001 TQ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83688 2001 TO55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83689 2001 TL63 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
83690 2001 TW63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83691 2001 TE65 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83692 2001 TX65 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
83693 2001 TY65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83694 2001 TG67 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83695 2001 TD68 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
83696 2001 TD70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83697 2001 TA72 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83698 2001 TM72 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83699 2001 TZ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83700 2001 TG73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL