Danh sách tiểu hành tinh/84401–84500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84401 2002 TZ179 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84402 2002 TD180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84403 2002 TA181 14/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84404 2002 TB181 14/10/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
84405 2002 TD181 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84406 2002 TK181 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
84407 2002 TU181 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84408 2002 TV181 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84409 2002 TN183 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84410 2002 TA187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84411 2002 TC187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84412 2002 TR188 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84413 2002 TU191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
84414 2002 TG195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84415 2002 TL195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84416 2002 TU195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84417 Ritabo 2002 TE202 05/10/2002 Coddenham T. Boles 4,6 km MPC · JPL
84418 2002 TX206 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84419 2002 TE207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84420 2002 TL207 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84421 2002 TT207 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84422 2002 TN209 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84423 2002 TQ209 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
84424 2002 TB210 07/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84425 2002 TU215 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84426 2002 TP218 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84427 2002 TQ222 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84428 2002 TJ223 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84429 2002 TW223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84430 2002 TL224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84431 2002 TD225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84432 2002 TR226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84433 2002 TY226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
84434 2002 TD227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
84435 2002 TH227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84436 2002 TU228 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
84437 2002 TW231 08/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84438 2002 TU233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84439 2002 TW233 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84440 2002 TE234 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84441 2002 TK235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84442 2002 TL235 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84443 2002 TF236 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84444 2002 TM238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84445 2002 TZ239 09/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
84446 2002 TN240 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84447 Jeffkanipe 2002 TU240 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
84448 2002 TX240 06/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
84449 2002 TA241 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84450 2002 TZ241 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84451 2002 TP242 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84452 2002 TQ248 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84453 2002 TU248 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84454 2002 TN250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
84455 2002 TO250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
84456 2002 TR250 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84457 2002 TY250 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84458 2002 TB251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84459 2002 TG251 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
84460 2002 TH254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84461 2002 TQ254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84462 2002 TW255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84463 2002 TZ255 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84464 2002 TT256 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84465 2002 TO257 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84466 2002 TV257 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84467 2002 TX258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84468 2002 TY258 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84469 2002 TL259 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84470 2002 TB260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84471 2002 TD260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84472 2002 TZ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84473 2002 TP261 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84474 2002 TX263 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84475 2002 TJ264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84476 2002 TR264 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84477 2002 TF265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84478 2002 TC266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84479 2002 TK266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84480 2002 TM266 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84481 2002 TB267 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84482 2002 TW267 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84483 2002 TU269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84484 2002 TY270 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84485 2002 TY273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84486 2002 TY275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84487 2002 TZ275 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84488 2002 TV276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84489 2002 TT277 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84490 2002 TK280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84491 2002 TR280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84492 2002 TF281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84493 2002 TK282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84494 2002 TT282 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84495 2002 TC283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84496 2002 TJ283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84497 2002 TR283 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84498 2002 TB284 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84499 2002 TE285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84500 2002 TG285 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL